Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego - kompleksowy remont dachu
Organizator:Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Adres: ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 48 86 358, 603-980-321, tel.: 91 48 86 352 fax: 91 48 93 832
E-mail:
Opis:wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Tama Pomorzańska 19 w Szczecinie (działka nr 2/3 , obręb 1052), w tym: kompleksowy remont dachu .

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem prac zawartym w przedmiarach, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Zakres remontu: kompleksowy remont dachu
5. Minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert: Terminy:
składania ofert - 15.03.2023 r. do godz. 15:00, Szczecin, Ul. Jagiellońska 33 (wejście C) Biuro Obsługi Interesanta
Termin składania:2023-03-15
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia - 60 dni od dnia zawarcia umowy
Wymagania:Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obiektów celem uwzględnienia wszystkich składników kształtujących ostateczną cenę oferty. W tym celu należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust. 6 ogłoszenia. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego należy kierować do przedstawiciela Zamawiającego.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia.
Notatka dotycząca ww. prac można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zbilk.szczecin.pl)
9. Forma oferty:

1) Na ofertę składa się:

- kosztorys ofertowy.

2) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "DNW pok. 5 oferta na remont dachu WM Tama Pomorzańska 19".

10. Kryterium oceny:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
2) Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę w oparciu o przedmiar robót i wizję lokalną.
3) Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty,
w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona z oznaczeniem "DNW pok. 5 oferta na remont dachu WM Tama Pomorzańska 19".
Kontakt:6. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest: w zakresie robót ogólnobudowlanych Inspektora Nadzoru Pani Danuta Maniawska-Lendzion tel. 603-980-321.
dodatkowe informację z pracownikiem Dział Nadzoru Właścicielskiego, Katarzyna Bychowiec tel. 91 48 86 358
Źródło: Internet i własne
Załączniki: