Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach
Organizator:Majcherczyk Czesław - Pokoje Gościnne
Adres: Dolna 102, 26-001 Masłów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 513450936
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14651
Opis:ROBOTY REMONTOWE NA PARTERZE BUDYNKU ,,MAJCHERCZYK CZESŁAW - POKOJE GOŚCINNE"

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku będącego obiektem noclegowym z pokojami gościnnymi. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz Przedmiarze robót (Dodatku nr 1 do Zapytania)
Okres gwarancji
min 3 lata
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-17
Termin składania:2020-11-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Masłów
Miejscowość
Mąchocice Kapitulne
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-12-01
Koniec realizacji
2021-03-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 31.03.2021 r.
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPSW.02.05.00-26-0732/19 - Wzrost konkurencyjności i opłacalności usług poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w turystyce zdrowotnej i wykorzystanie OZE
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy - w przypadku, gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od niego, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, stan epidemii, zagrożenie zdrowia lub życia, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy;
b) zmiana terminu płatności - w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji braku środków na koncie jednostki przekazującej dofinansowanie w ramach projektu;
c) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty - w przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zmiany, o których mowa w pkt 1 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze stron i wspólne uzgodnienie, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania rozwiązań, o których mowa w Rozdz. pkt 7, lit. lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.
g) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych
w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia - firma nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie mogą toczyć się sprawy karno skarbowe,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-10-30
Data ostatniej zmiany
2020-10-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest ,,Cena ryczałtowa oferty brutto"
Kontakt:Osoby do kontaktu
Czesław Majcherczyk
tel.: 48 513450936
e-mail: m-nocleg@wp.pl
Kod CPV:45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1
Numer dokumentu:2020-5824-14651
Źródło: Internet i własne
Załączniki: