Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-04-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót torowych
Organizator:Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o
Adres: , ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel / fax: +48 (58) 721 55 78
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót torowych w ramach zadania pn. ,,Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 km 18,345 - 24,800 szlaku Osie - Szlachta na linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk wraz z robotami towarzyszącymi".
21.04.2022
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie robót torowych w ramach zadania pn. ,,Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 km 18,345 -
24,800 szlaku Osie - Szlachta na linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk wraz z robotami
towarzyszącymi".
4. Udzielenie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach i nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty winny zostać złożone nie później niż do dnia 26.04.2022 r. do godz. 12:00.
Oferty składane w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: Ul. Sandomierska
19, 80-051 Gdańsk, pok. 306.
Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zostać przesłane na adres:
techniczny@ppmt.com.pl
Termin składania:2022-04-26
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia.
Ostateczny termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2022 r.
Planowane zamknięcia torowe 24-godzinne w dniach 27.06 - 15.10.2022r.
Wadium:40.000 zł
Wymagania:WARUNKI ZAMÓWIENIA
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej
,,Zamawiający") informuje o wszczęciu postępowania zakupowego prowadzonego w celu udzielenia
opisanego poniżej zamówienia.
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na zasadach określonych
w ,,Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe
sp. z o.o." przyjętym uchwałą nr 80 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2018 r. (dalej ,,Regulamin").
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
http://ppmt.pl/do-pobrania/
6. Prawo opcji.
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
7.1. W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe,
w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
(polisa ubezpieczeniowa) na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 2 000 000,00 PLN,
e) dysponują na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem budowy w specjalności torowej
(1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych lub specjalności równorzędnej do powyższej,
f) wykonywali roboty polegające na ciągłej wymianie podkładów na przestrzeni ostatnich 3 lat w
ilości 4 km toru.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym zostanie dokonana na
zasadzie formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty
i oświadczenia, wskazane w pkt 8 poniżej.
8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
8.1. Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert lub upływem terminu negocjacji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
2) oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym podpisanego przez
osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszych warunków zamówienia,
3) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy,
jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z
wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.
4) dowodu wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - potwierdzenie przelewu (w celu
wyeliminowania przypadków braku wniesienia wadium przed terminem składania ofert;
Zamawiający sugeruje dokonanie przelewu dnia poprzedzającego dzień składania ofert,
co daje gwarancję znajdowania się środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego
w wymaganym terminie,
b) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia banku, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej - potwierdzona za zgodność kopia poręczenia albo gwarancji winna
być dołączona do oferty jako załącznik nr 3 (dowód wniesienia wadium), zaś oryginał
dokumentu poręczenia albo gwarancji winien być dostarczony w oryginale do siedziby
PPM-T przed terminem składania ofert (dostarczenie oryginału dokumentu dotyczy
składania oferty zarówno w formie pisemnej jak i za pośrednictwem poczty
elektronicznej). Dostarczenie oryginału w/w dokumentów nie dotyczy przypadku
załączenia do oferty poręczenia banku, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) składa odpis albo informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku
takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz
potwierdzenia, że oferta nie podlega odrzuceniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące
dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzającej, że Wykonawca będący osobą fizyczną nie
został prawomocnie skazany za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu, potwierdzającego okoliczność
uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych
płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego okoliczność uzyskania
przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 2 000 000,00 PLN, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 7.1 lit. d);
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 7.1 lit. e); do oferty należy
dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisaniu na listę
członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
6) referencje potwierdzające wykonywanie robót polegających na ciągłej wymianie podkładów na
przestrzeni ostatnich 3 lat w ilości 4 km toru.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości
40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
prowadzony w BNP PARIBAS o numerze 72 1600 1303 0004 1001 2230 5001. W tytule przelewu
należy wskazać ,,Wadium w postępowaniu zakupowym nr NUd-22U043R-02/2022". Wadium
wnoszone w innej formie należy złożyć zgodnie z zapisami pkt. 8.1. 4) lit. b)
10. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.
W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty, z wyjątkiem ofert, są przekazywane
Zamawiającemu przez Wykonawców w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków
zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w pkt 8 powyżej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty winny zostać kolejno ponumerowane.
Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane
przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Oferty mogą być składane w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty w postępowaniu
zakupowym są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
W przypadku składania oferty w formie pisemnej, oferta wraz z wszystkimi załączonymi do niej
dokumentami (z wyłączeniem oryginału wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) winna zostać
zbroszurowana.
W takim przypadku oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację ,,oferta
w postępowaniu zakupowym nr NUd-22U043R-02/2022; termin składania ofert: 26.04.2022 r." oraz
opatrzonej adresem Wykonawcy.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej winna ona zostać przesłana na
adres wskazany w pkt 13 poniżej. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed
otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu na jego żądanie po upływie terminu
składania ofert. Oferta winna być złożona w formie jednego pliku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
W ofercie Wykonawca winien przedstawić cenę ryczałtową, którą należy określić na podstawie
przedmiaru robót - zał. nr 4, zestawienia materiałów - zał. nr 5, zestawienia sprzętu - zał. nr. 6, opisu
przedmiotu zamówienia (dalej: ,,OPZ") - zał. nr 7, decyzji o klasyfikacji odpadów drewnianych - zał.
nr 8, z uwzględnieniem następujących założeń:
? materiał, który zapewnia Zamawiający (PPMT) został wyszczególniony w zestawieniu
materiałów - zał. nr 5, pozostały materiał po stronie Wykonawcy;
? sprzęt, który zapewnia Zamawiający (PPMT) został wyszczególniony w zestawieniu sprzętu -
zał. nr 6, pozostały sprzęt po stronie Wykonawcy;
? obsługa geodezyjna maszyn wysokowydajnych zapewnianych przez Zamawiającego (PPMT),
po stronie Zamawiającego (PPMT);
? pozostała obsługa geodezyjna budowy, w tym obsługa geodezyjna podczas wykonywania
ciągłej wymiany podkładów po stronie Wykonawcy, ciągła wymiana podkładów powinna zostać
wykonana z założeniem zachowania niwelety toru -100 mm w stosunku do niwelety
projektowanej;
? Wykonawca otrzyma od Zamawiającego projekt regulacji osi toru opracowany przez firmę
NORDRYS sp. z o.o. ;
? wykonanie oznakowania przejazdu i przejść zgodnie projektami organizacji ruchu podczas
wykonywania robót zostanie zlecone innemu podmiotowi;
? Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania realizowanych prac z Wykonawcą robót
na obiektach inżynieryjnych,
? Zgodnie z załączoną Decyzją o klasyfikacji odpadów nr ŚG.I.7245.13.1.2016 z dnia 12.04.2016
r. stanowiącą załącznik nr 8 otrzymaną od Inwestora ZLK Bydgoszcz wytworzone odpady nie
są odpadami niebezpiecznymi, w związku z powyższym Wykonawca skalkuluje utylizację
odpadów jak dla zwykłych odpadów drewnianych.
? Wykonawca winien wkalkulować wszystkie roboty do wykonania zamówienia zgodnie z OPZ.
15. Kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i
oświadczenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:
cena - 100 %.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania odwróconej oceny ofert.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej.
Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 10% łącznej ceny brutto za wykonanie całości
udzielonego Wykonawcy zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium podlega zaliczeniu na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
W trakcie realizacji umowy zakupowej Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych powyżej, pod warunkiem zachowania
ciągłości i wysokości zabezpieczenia.
17. Wzór umowy zakupowej
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia. W załączonym
wzorze umowy zakupowej zastosowano odmienne nazewnictwo podmiotów - zgodnie z Warunkami
zamówienia podmioty występujące w postępowaniu to Zamawiający i Wykonawca, zaś zgodnie
z projektem umowy zakupowej są to odpowiednio Wykonawca i Podwykonawca.
18. Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie
podlegają odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będą wszystkie parametry odnoszące się do przedmiotu
i warunków realizacji zamówienia.
W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić zmiany do
niniejszych warunków zamówienia.
Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaże Wykonawcom informacje o
zmianach w warunkach zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia ofert ostatecznych.
19. Zmiany umowy zakupowej.
Zmiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie
szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy
zakupowej,
b) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej,
c) zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy zakupowej.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu: Marzenna Majewska, tel. +48 600 006 371, e-mail:
techniczny@ppmt.pl
Numer dokumentu:NUd-22U043R-02/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: