Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót w budynku
Organizator:Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
Adres: ul. Jagiellońska 56a, 33-300 NOWY SĄCZ
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Nowy Sącz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 18 41 41 000 18 443 49 32 fax. 18 41 41 004 18 443 52 17
E-mail:
Opis:Wykonanie robót w budynku Prokuratury Rejonowej w Muszynie tj. wymiana
pokrycia dachu na budynku głównym oraz malowanie elewacji budynku i ogrodzenia
Zakres robót obejmuje:
1. Wymiana pokrycia dachu budynku głównego z blachy ocynk, na blachę
cynkową;
2. Wymiana okuć, obróbek blacharskich
3. Częściowa wymiana instalacji odgromowej na budynku głównym / objęta
remontem/
4. Malowanie elewacji budynku farbą silikatową
5. Malowanie ogrodzenia
Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego
Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę zawierające wypełnione dokumenty i kosztorys ofertowy prosimy przesłać
na nasz adres (pocztą, faksem e-mailem ) lub dostarczyć do naszej siedziby - pokój
nr 315 w terminie do 28.09.2018 r.
Termin składania:2018-09-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji prac : 10 październik - 30 listopad 2018 r.
Wymagania:Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o wypełnienie i złożenie poniższych
dokumentów tj.
1. Załącznik nr 1 -przedmiar robót;
2. załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
3. załącznik nr 3 - oświadczenie na treść art. 22 ust. pkt. Ib;
4. załącznik nr 4- oświadczenia na treść art. 24 ust. 1;
5. załącznik ni' 5 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i składkami
6. załącznik nr 6 - projekt umowy
7. załącznik nr 7 - zgoda na przetwarzanie danych /dot. osób fizycznych/
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktów:
Maria Wesołowska
tel. (18) 41-41-040 fax (18) 41-41-006
wba@nowy-sacz.po.gov.pl
Numer dokumentu:PO VII WB 262.27.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: