Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16328467 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót ziemnych i fundamentowych
Organizator:AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: SZOSA TURECKA 12, 62-800 Żelazków
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kaliski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 601585659
E-mail:
Opis:Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
ETAP I - Wykonanie robót ziemnych i fundamentowych dla inwestycji w ramach pozycji budżetowej A.1 Budowa budynku przechowalni warzyw i owoców projektu pt. ,,Budowa nowego zakładu oraz zakup maszyn i urządzeń".
***
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 z późniejszymi zmianami).
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu pt. ,,Budowa nowego zakładu oraz zakup maszyn i urządzeń" w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z załączonym (zał. nr 3) przedmiarem robót i projektem budowlanym dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
2. Wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe materiałów budowlanych użyte w dokumentacji budowlanej mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów innego producenta o równoważnych parametrach technicznych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych rozumianych jako ofert na wykonanie części przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych rozumianych jako oferty przewidujące odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia
a) Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji etapu I - roboty ziemne i fundamentowe upływa w dniu 30 stycznia 2019 roku.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacyjnego na etapie prowadzonego postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. Podstawą do zmiany harmonogramu realizacji zamówienia mogą być m.in.:
i) zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu;
ii) zmiany harmonogramu realizacji innych prac budowlanych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
iii) zmiany harmonogramu montażu lub dostawy innego sprzętu (będącego elementem projektu) czy instalacji, bez których nie możliwa jest realizacja przedmiotu zamówienia;
iv) opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń czy innych decyzji administracyjnych wpływających na realizację przedmiotu zamówienia;
v) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, jeżeli:
a) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom przed upływem tego terminu;
b) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:
i) opisu zadania,
ii) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,
iii) kryterium oceny ofert.
Miejsce i termin składania ofert: Koniec terminu składania ofert
2018-11-22
Termin składania:2018-11-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2019-01-31
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie przez oferenta działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. Oferent powinien złożyć wraz z ofertą oświadczenia lub wydruki z CEiDG o wpisie odpowiedniego PKD w zakresie wykonywanej czynności lub wydruku z KRS oraz przedstawienie referencji na realizacje co najmniej 2 zamówień o podobnych parametrach do w/w inwestycji.
Odrzucenie oferty
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Oferentów, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę względem Zamawiającego nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
b) Oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
c) Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
d) Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
e) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Dodatkowe informacje
D. SPOSÓB I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2018 r. do godz. 14:00 na adres siedziby Zamawiającego:
Agrokordi Sp. z o.o.
Szosa Turecka 12
62-800 Kalisz
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania jest:
Kornel Biesiada tel. 601585659 email biesiada@agrokordi.com
3. Ofertę można złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na adres siedziby Zamawiającego.
4. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a) dane identyfikujące Oferenta (nazwę i adres)
b) opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)
c) wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT
d) termin realizacji zamówienia
e) termin ważności oferty
5. Oferty powinny zawierać dane identyfikujące Oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
6. Przedkładane oferty musza odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.
7. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i ofertę należy skalkulować na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej dostępnej w siedzibie Zamawiającego.
8. Oferent składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin zakończenia składania ofert.
9. Opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty obliguje Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę zaoferowaną w druku ofertowym.
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
Cena 80
Gwarancja 20
Opis sposobu przyznania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena 80%
2. Gwarancja 20%
2. Opis sposobu przyznawania punktacji:
a) Pkt za 1 kryterium cena przyznawane są wg. wzoru:
Przyznane punkty = (najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert podlegających ocenie/cena oferty ocenianej) x 80 pkt
b) Pkt za 2 kryterium gwarancja przyznawane są wg. wzoru:
Przyznane punkty = (okres gwarancji oferty ocenianej/ najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie) x 20 pkt
3. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty za każde kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów (suma punktów uzyskanych za spełnienie w/w kryteriów oceny) przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i Oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. W przypadku gdy cena lub koszt nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, jeżeli zostaną złożone dwie lub więcej ofert i przedstawiać będą one taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejszą ofertę spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu w przypadku o którym mowa w ust. 5, albo gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.
a) Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.
b) W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert:
i) w całości, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, albo
ii) w odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy, jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.
c) Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
i) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub
ii) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert.
F. UMOWA Z WYKONAWCĄ
1. Przewiduje się podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy na realizację zadania. Umowa nie stanowi części zapytania, natomiast elementy z wybranej oferty w postaci ceny, terminu realizacji i gwarancja zostaną przeniesione do umowy.
2. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
3. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, do prawidłowego wykonania danego zadania, wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
4. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
Numer dokumentu:02/04/11/2018
Źródło: Internet i własne - ARIMR
Załączniki: