Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14658037 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej
Organizator:Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Adres: Powstańców Wlkp. 76, 89-200 Szubin
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. nakielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 391-03-60
E-mail:
Opis:Wykonanie robót ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej
Miejsce i termin składania ofert: SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 8.01.2018 r. do godziny 1400

pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
e-mailem : dt@kpwik.com.pl
Termin składania:2018-01-08
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W okresie 15.01 - 30.04.2018 r. zgodnie z harmonogramem robót
Wymagania:OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia.
Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Kontakt:KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu - Wawrzyniec Owczarzak
tel. 52 391-03-60
Numer dokumentu:22-Z-2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: