Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15343980 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
Organizator:Wójt Gminy Wodynie
Adres: ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. siedlecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 25 631 26 58 wew. 40
Opis:Wójt Gminy Wodynie, zwany dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM" zaprasza do udziału
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. ,,Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Wodyńska".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka nr 456 a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 457 położonymi w obrębie geodezyjnym Wola Wodyńska, gmina Wodynie w trybie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

W ramach zamówienia należy wykonać:

a) analizę stanu prawnego nieruchomości,

b) wyznaczenie terminu i przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości,

c) sporządzenie oraz zaewidencjonowanie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach stosownej dokumentacji geodezyjnej, celem wydania decyzji administracyjnej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w pok. Nr 2 (Sekretariat tut. Urzędu) bądź przesłać pocztą na adres: Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie w terminie do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pok. Nr 2 Urzędu Gminy Wodynie w dniu 14 maja 2018 o godz. 1015
Termin składania:2018-05-14
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizację zamówienia ustala się w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od zawarcia umowy.
Wymagania:SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania) w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: ,,Oferta na dokonanie rozgraniczenia w miejscowości Wola Wodyńska - nie otwierać przed godz. 1015 dn. 14.05.2018 r."
Cenę podaną w ofercie należy tak skalkulować aby zawierała wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, między innymi koszty dojazdu, materiałów, urządzeń, sprzętu itp. oraz podatek VAT.
KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium: - cena: 100%

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma oferta o najniższej cenie. Pozostałe oferty zostaną obliczone w następujący sposób: cena najniższej ofert brutto / cena oferty badanej brutto x 100

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA

Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy podpisania umowy o dzieło, o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w zaproszeniu do składania ofert oraz zaproponowane w wybranej ofercie.
Warunki umowy zostały określone w załączniku Nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
Uwagi:WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. Nr 1 - Formularz oferty

Zał. Nr 2 - Wzór umowy
Kontakt:OSOBA DO KONTAKTU

Agnieszka Białek, tel. 25 631 26 58 wew. 40
Źródło: Internet i własne
Załączniki: