Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16578714 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
Organizator:Wójt Gminy Trzyciąż
Adres: Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż
Województwo / powiat: małopolskie, pow. olkuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12 389 40 28, wew. 16
Opis:Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 287/2 od nieruchomości sąsiednich działek nr ew. 288, 286/1, 273 położonych w miejscowości Imbramowice, gmina Trzyciąż
ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 287/2 od nieruchomości sąsiednich 288, 286/ 1, 273 położonych w gminie Trzyciąż, obręb Imbramowice w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:
-analiza stanu prawnego nieruchomości,
-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,
-sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: do dnia 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18 sekretariat, od godz. 7.30 do godz. 15.00.
Termin składania:2019-01-18
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy.
Wymagania:W przypadku, gdy możecie Państwo zrealizować w/w zamówienie prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania ofertowego) i przesłania/dostarczenia go na adres Zamawiającego.
Dla zachowania terminu prosimy o przesłanie formularza oferty drogą elektroniczną na adres: trzyciaz@ug.pl potwierdzone oryginalnym zgłoszeniem.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający może również odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
Wykonawca złoży oświadczenie o posiadanych stosownych uprawnieniach do realizacji zamówienia.
Termin związania ofertą: 90 dni
VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
W ofercie proszę podać:
- proponowaną cenę wykonania zadania,
- termin wykonania,
- NIP,
- REGON,
- adres firmy,
- numer uprawnień zawodowych
- nr konta bankowego
Wraz z ofertą należy przedłożyć oświadczenie o zaakceptowaniu proponowanych warunków:
1. wynagrodzenie zawiera wszystkie elementy cenotwórcze i jest stałe,
2. za opóźnienie w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
3. jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 30 dni Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia.
Źródło: Internet i własne