Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25662496 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej
Organizator:Gmina Kolbuszowa
Adres: Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. kolbuszowski
Państwo: Polska
NIP:PL8141576232
Telefon / fax:17 227 13 33 wew. 350
E-mail:
Strona www:https://ekolbuszowa.logintrade.net
Opis:Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Widełka, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 217/1 z działką sąsiednią numer 216"
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia celem ustalenia przebiegu odcinka /według załącznika graficznego dołączonego do wniosku/ granicy pomiędzy nieruchomością położoną
w miejscowości Widełka, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 217/1 z działką sąsiednią numer 216, przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), a także Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Analiza stanu prawnego rozgraniczanych nieruchomości
2) Wyznaczenie terminu rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i wezwanie stron do stawienia się na gruncie
3) Przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie, wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii
4) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z przeprowadzonego rozgraniczenia + dodatkowo 4 egz. dokumentacji dla stron postępowania rozgraniczeniowego która to dokumentacja zawiera:
5) Stronę tytułową
6) Mapę z rozgraniczenia oklauzulowaną pieczątkami PODGiK w Kolbuszowej
7) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię protokołu granicznego, aktu ugody, szkic graniczny.
3. Mapy z lokalizacją działek stanowią załączniki nr 1do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie rozgraniczenia CPV/Indeks 1 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,137556,10c2b66d97dde3e04da35a6042edddd6.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-08-22 10:00
Termin składania:2023-08-22
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Gmina Kolbuszowa
tel: 17 227 13 33 wew. 350
e-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Widełka, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 217/1 z działką sąsiednią numer 216"Osoba kontaktowa:
Gmina Kolbuszowa
tel: 17 227 13 33 wew. 350
e-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
Numer dokumentu:Z520/47727, ZP.271.2.40.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: