Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie siłowni zewnętrznej
Organizator:Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
Adres: ul. Szpitalna 19, 48-140 Branice
Województwo / powiat: opolskie, pow. głubczycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77/4860992, fax 77/4860885
E-mail:
Opis:Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie siłowni zewnętrznej w Branicach przy Ul. Szpitalnej 19 na terenie działki nr 132/15 obręb 0003 Branice". Zadanie realizowane jest w ramach budżetu Ministra Zdrowia na rok 2021. Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

1.Określenie przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załącznikach do niniejszego zapytania.
Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania technologiczne wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 15 października 2021 r. godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: techniczny@ropsbranice.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem e-mail: techniczny@ropsbranice.pl do dnia 15.10.2021r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 15.10.2021r. od godz.: 14:00
Termin składania:2021-10-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 10 grudnia 2021 r.
Wymagania:3. Warunki płatności
Rozliczanie pomiędzy Stronami za wykonanie robót nastąpi po odbiorze prac przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu do 14 grudnia a zapłata nastąpi w terminie do 14 dni.
UWAGA!!!
WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN JA SKOMPRESOWAĆ DO JEDNEGO PLIKU ARCHIWUM (ZIP) A NASTEPNIE PRZED WYSŁANIEM OFERTĘ ZASZYFROWAĆ. PO ZŁOŻENIU OFERTY W DNIU 15.10.2021R. W GDODZINACH OD 10:00 DO GODZINY 13:55 WYKONAWCA WINIEN PRZESŁAĆ NA adres e-mail: techniczny@ropsbranice.pl hasło do rozszyfrowanie jego oferty.
Oferta oraz załączniki do oferty winny być pod rygorem nieważności podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako zeskanowane, opieczętowane i podpisane dokumenty lub opatrzonej podpisem zaufanym.
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Komunikacja z Zamawiającym odbywać się będzie z wykorzystaniem poczty e-mail: techniczny@ropsbranice.pl
Kryteria oceny ofert
W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny brutto - 100%
Kontakt:Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zadawanie pytań czy też przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie e-mail: techniczny@ropsbranice.pl
Numer dokumentu:ROPS/7/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: