Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25675174 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie studium wykonalności
Organizator:Centrum Nauki Experyment w Gdyni
Adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 515 050 810
E-mail:
Opis:zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. "Jestem przyrodą"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. ,,Jestem Przyrodą" oraz opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego na jego podstawie, planowanego do złożenia w Konkursie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Działanie 6.10. Infrastruktura kultury a także wspieranie Zamawiającego podczas procedury aplikacyjnej, aż do momentu jego ostatecznego rozstrzygnięcia i podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Projekt Centrum Nauki Experyment pn. ,,Jestem Przyrodą" składać się będzie z:
1) Zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejących elementów infrastruktury wewnątrz hali wystaw (rozbiórka elementów starej wystawy + przebudowa antresoli i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych.
2) Dostawy 20 stanowisk interaktywnych.
3) Wdrożeniu programu edukacyjnego (element obowiązkowy - cross financing).
4) Promocji projektu.
5) Zarządzanie projektem (sporządzenie studium, nadzór autorski, nadzór inwestycyjny).

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi w szczególności:
1) Opracowanie studium wykonalności, co obejmuje w szczególności: zebranie informacji i przeprowadzenie niezbędnej analizy do opracowania studium, opracowanie analiz wraz z analizą finansowo-ekonomiczną i analizą techniczną, przygotowanie załączników do studium oraz innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej FEP.
2) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami do wniosku i innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami i wytycznymi IZ.
3) Uczestniczenie w procesie poprawek i korekt dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z uwagami, wytycznymi i wezwaniami IZ, terminowa i rzetelna reakcja na stwierdzone w toku procedury konkursowej przez IZ uchybienia oraz reprezentowanie w tym zakresie Zamawiającego przed IZ.

4. Wniosek aplikacyjny powinien być spójny z opracowanym przez Wykonawcę studium oraz przygotowany zgodnie z obowiązującą Instrukcją użytkownika Aplikacji WOD2021 a także dokumentem ,,Struktura formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja przygotowania załączników do formularza wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru w ramach Działania 6.10 Infrastruktura kultury FEP 2021-2027". Przy sporządzaniu Studium Wykonalności, w szczególności w zakresie prowadzonych analiz finansowych i ekonomicznych Wykonawca powinien bazować na zapisach Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz zgodnie z obowiązującą dokumentacją konkursową, tj. zgodnie z Regulaminem konkursu Działanie 6.10. Infrastruktura kultury wraz z załącznikami do niego.

6. Wykonawca jest obowiązany do bieżącego śledzenia zmian, zaleceń i wytycznych Instytucji Zarządzającej i uwzględnienia ich przy realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji Wniosku Aplikacyjnego oraz Studium Wykonalności, jeśli wystąpi taka konieczność w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności wykonania poprawek lub uzupełnień w ramach kwoty określonej w umowie, do czasu podpisania przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 umowy o dofinansowanie zadania, oraz w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.

8.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i prawem wymagane uprawnienia do terminowego i z zachowaniem najwyższej staranności wykonania zamówienia. Wszystkie dokumenty Wykonawca zobowiązuje się opracować z najwyższą starannością profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminem konkursu, wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej.
Miejsce i termin składania ofert: VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę, przygotowana na podstawie wzoru (załącznik nr 1), podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, należy przesłać na adres mailowy: n.grzywacz-leszkowska@experyment.gdynia.pl .
TERMIN SKŁADANIA ofert: 31.08.2023 r. godz. 23:59.
Termin składania:2023-08-31
Miejsce i termin realizacji:IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: - nie później niż do 02.11.2023r.
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
1. posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2. opracowali co najmniej 3 Wnioski Aplikacyjne wraz ze Studium Wykonalności w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dla projektów o minimalnej wartości 3 mln zł brutto, które ubiegały się lub ubiegają się o wsparcie ze środków Unii Europejskiej i zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium oceny ofert:
100 % Cena (brutto) w wyszczególnieniu za poniższe elementy zamówienia:
a. Studium wykonalności;
b. Wniosek aplikacyjny wraz z niezbędną dokumentacją.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający, prześle draft umowy oraz określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Informacja o wyniku postępowania zostanie także upubliczniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
Uwagi:VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych w ramach przeprowadzenia postępowania, podpisania i realizacji umowy jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
Inspektorem ochrony danych osobowych w CNE jest: Agnieszka Czerwińska, email: iod@experyment.gdynia.pl, tel.: +48 58 72 73 985.
Dane osobowe osób reprezentujących wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie wykonawcy wybranego przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - uzasadniony interes CNE w realizacji zawartej umowy.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty wspierające CNE w zakresie obsługi IT (sieć wewnętrzna, serwer poczty) oraz osoby którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Obowiązek podania danych osobowych dotyczących wykonawców składających oferty w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie uznaniem oferty za nieważną.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Osobom, których dane przetwarzane są w ramach postępowania przysługuje:
- prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych - z zastrzeżeniem że skorzystanie z tych uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych - z zastrzeżeniem że skorzystanie z tego uprawnienia spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych dopiero po zakończeniu postępowania, a nie w jego trakcie.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych przez CNE narusza przepisy RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes CNE
Osobom, których dane są przetwarzane w ramach postępowania nie będzie przysługiwać:
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych.
Kontakt:Uprawieni do kontaktu z Wykonawcami są:
Natalia Grzywacz-Leszkowska, n.grzywacz-leszkowska@experyment.gdynia.pl tel. 515 050 810
Źródło: Internet i własne
Załączniki: