Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17196815 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej
Organizator:Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adres: ul. Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 343-02-72, faks 52 343-01-11,
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej wraz z pełnymi obliczeniami
wykonanymi metoda szczegółowa dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
i pawilonów usługowo-handlowych.
Specyfikacja:7. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia:
- zakup SIWZ w cenie 50 zł jest warunkiem przystąpienia do przetargu,
- SIWZ można zakupić w siedzibie Zarządu FSM, ul. Kleeberga 2, pok. 202 po okazaniu
dowodu wpłaty kwoty 50 zł, którą należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A.
IIO/Centrum w Bydgoszczy 63 1020 1475 0000 8602 0019 0850 z dopiskiem ,,opłata za
ogłoszenie i specyfikację przetargową - nazwa przetargu, nazwa Wpłacającego"; faktura
VAT zostanie wystawiona po przedłożeniu kompletnych danych firmy, w tym numeru NIP
- lub drogą elektroniczną, po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres e-mail
a.dawidziak@fordonskasm.pl
Miejsce i termin składania ofert: 8. Termin i miejsce składania ogłoszeń: Kancelaria Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Dział Obsługi Mieszkańców przy ul. Kleeberga 2 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 06.05.2019r. do godz. 15;00. Pod pojęciem ,,termin składania ofert" rozumie
się termin osobistego złożenia oferty w Kancelarii Spółdzielni lub datę wpływu do
Spółdzielni przesyłki pocztowej, kurierskiej itp. Oferent ma prawo do złożenia tylko jednej
oferty na przetarg.
Otwarcie ofert:9. Otwarcie ofert: otwieranie ofert odbywa się bez udziału oferentów lub ich przedstawicieli.
Termin składania:2019-05-06
Wadium:nie wymagane
Wymagania:3. Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4. Zaliczki: zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Tryb udzjelenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
6. Kryteria oceny ofert: znajdują się w SIWZ.
Uwagi:11. Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia
przetargu, bez podania przyczyn lub zorganizowania rozmów z oferentami.
Kontakt:10. Upoważniony do kontaktu z oferentami: Pan Czesław Chybiński w siedzibie Zarządu
FSM ul. Kleeberga 2, pokój nr 201 tel. 52 343 02 72 wew. 618.
Numer dokumentu:3/TTI/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: