Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie systemu retencji, nawadniania terenów zielonych
Organizator:Zarząd Powiatu w Pleszewie
Adres: ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pleszewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (62) 74-29-638, tel. 507-117-213
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zadania pn. ,,Wykonanie systemu retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych
do budynków PCM Sp. z o.o. w Pleszewie".
zaprasza w formie zapytania
ofertowego do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty 30 000 euro.
Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2019 r. póz. 1843 ze zm.ł.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ,,Regulaminu dokonywania wydatków publicznych
nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro) Starostwa
Powiatowego w Pleszewie".
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie systemu retencji, nawadniania terenów zielonych
przyległych do budynków PCM Sp. z o.o. w Pleszewie, 63-300 Pleszew, Ul. Poznańska 125a.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie układu retencyjnego od istniejącej studni betonowej do zbiorników betonowych z rury
PCV 0 200 mm,
- montaż dwóch zbiorników żelbetowych po 20 m3 każdy,
- budowa systemu pompowego wraz z automatyką sterującą,
- budowa systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni o pow. 3 325 m2,
- podłączenie elektryczne systemu (doporowadzenie energii elektrycznej do instalacji pozostaje
w gestii Zamawiającego).
Miejsce i termin składania ofert: VI. Termin i miejsce składania ofert:
1. Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 03.11.2020 r., godz. 12;00.
Termin składania:2020-11-03
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia: 30.11.2020 r.
Wymagania:Wykonawca zobowiązany jest przygotować inwentaryzację systemu zraszania na kopii mapy
zasadniczej.
Szczegółowy zakres robót określa Projekt koncepcyjny, załączony do niniejszego Zaproszenia. Projekt
koncepcyjny wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Wszelkie towary określone w Projekcie, pochodzące od
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta, ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
w stosunku do określonego rozwiązania.
Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w ofercie, jakie materiały
lub urządzenia zostały zmienione oraz określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje,
podając ich parametry techniczne.
Materiały użyte do wykonania zadania muszą być w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz
posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowalnym i innymi obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie musi dokumenty te dostarczyć
Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów.
Przed odbiorem robót Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia instalacji.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem
zamówienia.
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu instalacji systemów retencji,
nawodnienia terenów zielonych, w tym:
a) wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwóch instalacji systemów retencji, nawodnienia
terenów zielonych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.
3. Dysponować osobą/osobami zdolną/ymi do wykonania przedmiotu zamówienia - w postępowaniu
mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjne - inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.
4. Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
IV. Sposób sporządzenia oferty.
1. Pisemną ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia. Do oferty należy załączyć Kalkulację kosztów zadania - Załącznik nr 4.
2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana przez oferenta.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta wykonawcy złożona w sposób niezgodny z warunkami niniejszego Zaproszenia podlegać będzie
odrzuceniu.
V. Wykaz zaświadczeń i dokumentów jakich zamawiający będzie żądał od wykonawcy, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę:
W celu potwierdzenia określonych w punkcie III. warunków udziału w postępowaniu, wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie w terminie 3 dni od dnia
zawiadomienia złożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób, które będą
wykonywały czynności, o których jest mowa w punkcie III. Zaproszenia, tj.:
a) ważne uprawnienia branżowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie skanu danego dokumentu na wskazany w Wezwaniu do
ich złożenia adres e-mail.
VI. Informacja o możliwości dokonywania zmian w umowie.
Zamawiający informuje o możliwości dokonania zmian postanowień umowy w następujących
okolicznościach:
1. Zmiany ogólne:
a) zmiana adresu/ siedziby/ oznaczenia firmy wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy.
2. Zmiany osobowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy (choroba, wypadki
losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne). Nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków
muszą spełniać wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu dla danej funkcji.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem, z dopiskiem:
,,Wykonanie systemu retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp.
z o.o. w Pleszewie" - Oferta.
VII. Kryteria wyboru oferty:
Po dokonaniu weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych, wybór ofert zostanie
dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Cena -100%.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom
określonym w niniejszej zaproszeniu i która oferuje najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia.
Kontakt:VIII. Informacje dodatkowe:
Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
? Izabela Wasińska - Z-ca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Pleszewie, tel. (62) 74-29-638, email: inwestycje@powiataleszewski.pl;
? Jarosław Marciniak - Dyrektor ds. Technicznych w PCM Sp. z o.o., tel. 507-117-213,
jmarciniak@szpitalpleszew.pl.
Kod CPV:45111200-0, 45230000-8, 45232120-9
Numer dokumentu:NR.042.11.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: