Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie terenowych schodów drewnianych
Organizator:Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 341 20 41 fax.: 58 524 46 09, tel. 58 52 44 564
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:
Wykonanie terenowych schodów drewnianych

Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach do umowy.
Miejsce i termin składania ofert: o Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,NZ/A/2023 Wykonanie schodów" w Biurze Obsługi Klienta bud. A w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni Ul. Partyzantów 36, lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do GZDiZ) na w/w adres w terminie do 24.10.2023 r. do godz. 1500
Termin składania:2023-10-24
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Postanowienia końcowe:
o Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
o Pisemną ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zmówienia.
Uwagi:o Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą.
Kontakt:o Dodatkowych informacji w tej sprawie udzieli Pan Henryk Chorążewicz pod adresem e-mail: henryk.chorazewicz@gdansk.gda.pl , tel. 58 52 44 564
Źródło: Internet i własne
Załączniki: