Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15593627 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ulotek informacyjnych
Organizator:Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Adres: ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 343 43 84,22 343 41 22
E-mail:
Opis:wykonanie ulotek informacyjnych dla projektu pt:
,,Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie."
Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-
usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie"
Specyfikacja:Szczegółowy zakres zamówienia:
Wykonanie 10 000 tyś. ulotek informacyjnych z dwustronnym kolorowym nadrukiem w formacie A4 i
dostawa gotowych ulotek do siedziby Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.
Dane techniczne:
- wymiar gotowej ulotki 99 x 210 mm - format A4 składany w C na 3 części do DL
- nadruk dwustronny, kolorowy
- papier kredowy mat
- gramatura papieru 170 g/m2
Wzór ulotki w formacie PDF załączona do konkursu
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć, przesłać do Instytutu Kardiologii, 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42, sekretariat
Działu Administracyjno-Gospodarczego, lub wysłać na e-mail: amankowska@ikard.pl najpóźniej
do 25.06.2018r do godziny 9.00.
Termin składania:2018-06-25
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia - do 27.06.2018r.
Wymagania:Wykaz wymaganych dokumentów, które muszą być dołączone do oferty:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta przez osobę występującą w jego imieniu
(podpisującą ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu w pkt. 2 (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie).
2. W zależności od statusu oferenta:
- odpis z właściwego rejestru,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wymagania dotyczące ceny:
Cena zaoferowana za wykonane usługi jest ceną ryczałtowaną i nie podlega zmianie w trakcie
trwania umowy.
VI. Termin płatności:
Termin płatności faktury wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Instytut prawidłowo wystawionej
faktury. Podstawą do przyjęcia zamówienia będzie protokół wykonania prac.
Informacja: na Fakturze VAT w uwagach musi być zapis:
Dotyczy: Zakupu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-
usług w instytucie Kardiologii w Warszawie"
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kontakt:Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:
Oferent może zwrócić się do zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji telefonicznie lub
drogą elektroniczną.
Agnieszka Mańkowska
Tel.: 22 343 43 84,22 343 41 22, e-mail: amankowska@ikard.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: