Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25979070 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usług i dostawa w celu wyposażenia zakładu produkcyjno montażowego
Organizator:LAMDO SP Z O.O
Adres: Portowa 37, 11-600 Węgorzewko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski
Państwo: Polska
NIP:PL8451990977
Telefon / fax:535536404
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176306
Opis:Wykonanie usług i dostaw w ramach projektu pn.
,,ODTWORZENIE TRADYCJI GOSPODARCZEJ REGIONU.INNOWACJA I TRADYCJA"
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.05.02-28-0107/19 - ODTWORZENIE TRADYCJI GOSPODARCZEJ REGIONU.INNOWACJA I TRADYCJA

Część 1
ROZBUDOWA MASZYNY CNC o druk 3D

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i dostawa w celu wyposażenia zakładu produkcyjno montażowego w ramach projektu pt. ,,ODTWORZENIE TRADYCJI GOSPODARCZEJ REGIONU.INNOWACJA I TRADYCJA" realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.
Przedmiotem zamówienia jest:
ROZBUDOWA MASZYNY CNC o druk 3D (Opis przedmiotu zamówienia - Minimalne wymagania techniczne)
- Wytłaczarka jednoślimakowa G 12 w wersji max 300 stopni do druku z granulatu - wydajność do 12 kg/h (wydajność zależna jest od rodzaju zastosowanego materiału).
- Wytłaczarka montowana pionowo
- Chłodzenie wytłaczarki powietrzem.
- Komplet wymiennych dysz - 3 szt. (o3; o5; o10;)
- Punktowy/miejscowy system chłodzenia powierzchni wydruku automatycznie sterowany z gcode maszyny
- Wielkość zbiornika - ok.4L "
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2023-10-23

Data opublikowania ogłoszenia

2023-10-12

Data ostatniej zmiany

2023-10-17 20:00:21

Planowany termin podpisania umowy

2023-10
Termin składania:2023-10-23
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
giżycki
Gmina
Giżycko
Miejscowość
Giżycko
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1. w zakresie terminu realizacji w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania;
2. w zakresie terminu realizacji na skutek przedłużającej się procedury administracyjnej
3. Zmiany terminu, zakresu oraz wynagrodzenia w przypadku zmian zakresu zamówienia w stosunku do pierwotnych założeń zwartych w dokumentacji projektowej.
4. w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;
5. w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
6. w zakresie zmiany terminu w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;
7. w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
8. w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpią przeszkody prawnej lub przeszkody wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
9. w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez zamawiającego,
10. w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
11. W zakresie zmiany terminu, zakresu zamówienia, płatności i wysokości wynagrodzenia w przypadku wniesienia przez Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą uwag do dokumentacji projektowej oraz wniosku o dofinansowanie.
12. w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość prac.
13. w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac wynikające z wprowadzenia zmian, które wynikły w trakcie realizacji zamówienia.
14. w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
15. w zakresie zmiany podwykonawców po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
16. w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
17. W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy poprzez podanie nowych danych.
18. W zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia,
19. W zakresie zaoferowanych urządzeń, jeśli nie będą dostępne na rynku, wycofane z produkcji pod warunkiem, że nowe urządzenia będą posiadały przynajmniej minimalne parametry jak urządzenia zaoferowane w ofercie, a wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu.
20. W zakresie zmiany częstotliwości i sposobu płatności wynagrodzenia.
21. W zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii lub technologii wykonania elementu,
b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany i zatwierdzony przez Zamawiającego,
d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji, gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
e) pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Formularz oferty
Pełnomocnictwo - jeżeli wymagane
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Warunek wykluczenia - w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-10-12
Data ostatniej zmiany
2023-10-12 15:35:57

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium: całościowa cena brutto (waga 90 %) - od 0 - 90 pkt., w cenie należy uwzględnić
wszystkie koszty wykonania zlecenia, metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana)*90 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: Aspekty społeczne - zatrudnienie - 10 pkt.
Przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne 10 pkt.
Przynajmniej 1 osobę niepełnosprawną 5 pkt.
Nie zamierzam zatrudnić osoby niepełnosprawnej. 0 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
BŁAŻEJ PREDKO
tel.: 535536404
e-mail: predkob@gmail.com
Kod CPV:30232100-5
Numer dokumentu:2023-4187-176306, 2/2023
Źródło: Internet i własne
2023-10-18 08:21
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.