Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym
Organizator:Stowarzyszenie POSTIS
Adres: Zana 3A, 20-601 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:815243966
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86414
Opis:,,Nowa Droga - wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze -3 edycja"
Powstaje w kontekście projektu
POWR.01.03.01-00-0079/18 - NOWA DROGA- wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze- III edycja

Część 1
Szkolenie: Spawanie metodą MIG-MAT

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji (zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego) dla śr. 4 uczestników projektu. Egzamin musi potwierdzać uzyskane kwalifikacje zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020". Szkolenia obejmują część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające zdobycie kwalifikacji lub kompetencji. Wymagane jest, aby szkolenia opierały się na programach bazujących na profilach zawodowych lub modułowych programach kończących się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie kwalifikacji lub kompetencji przez Uczestników/czki. Fakt ukończenia szkolenia powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem/ certyfikatem.

Część 2
Kurs prawa jazdy kategorii B

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji (zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego) dla śr. 4 uczestników projektu. Egzamin musi potwierdzać uzyskane kwalifikacje zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020". Szkolenia obejmują część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające zdobycie kwalifikacji lub kompetencji. Wymagane jest, aby szkolenia opierały się na programach bazujących na profilach zawodowych lub modułowych programach kończących się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie kwalifikacji lub kompetencji przez Uczestników/czki. Fakt ukończenia szkolenia powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem/ certyfikatem.

Część 3
Specjalista ds. sprzedaży z obsługą wózków widłowych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji (zgodnie z pkt. IV zapytania ofertowego) dla śr. 4 uczestników projektu. Egzamin musi potwierdzać uzyskane kwalifikacje zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020". Szkolenia obejmują część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające zdobycie kwalifikacji lub kompetencji. Wymagane jest, aby szkolenia opierały się na programach bazujących na profilach zawodowych lub modułowych programach kończących się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie kwalifikacji lub kompetencji przez Uczestników/czki. Fakt ukończenia szkolenia powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem/ certyfikatem.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-14
Termin składania:2022-01-14
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą na warunkach zakreślonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się postanowienia przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy polegających m.in. na:
Zmianie terminu i miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, w takich przypadkach jak wystąpienie w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności: powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk i sytuacji obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających utrzymanie terminów i miejsca zamówienia.
Zmianie osób prowadzących szkolenie - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienia niezawinionej utraty uprawnień przez te osoby) oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż doświadczenie i kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie i ogłoszeniu.
Zmianie liczby uczestników - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w sytuacjach losowych, wystąpienia siły wyższej, nie kontynuowania przez nich tego szkolenia, nieusprawiedliwione przerwanie szkolenia, niemożności skompletowania grupy szkoleniowej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego);
Zmianie Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy.
Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na prawidłową realizacje przedmiotu umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie niniejszego zamówienia, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie Załącznika nr 2.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi szkoleniowe odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane należycie, w tym:
co najmniej 1 szkolenia w wymiarze powyżej 60 godzin dydaktycznych o tematyce
zgodnej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do przedstawionego wykazu wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca może zostać wezwany do przedłożenia programów zrealizowanych szkoleń.
Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania Wykonawca złoży Wykaz zrealizowanych zamówień na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca wykaże że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem lub urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w tym: salą/warsztatem/placem/lub innym miejscem do prowadzenia szkoleń z pełnym osprzętem, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Jako spełnienie wymagania odnośnie do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uważane będzie zapewnienie przez Wykonawcę osób, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usługi szkoleniowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia , które spełniają łącznie określone poniżej wymogi (kryterium obligatoryjne):
a) posiadają kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia
b) posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym danych szkoleń w wymiarze minimum 100 godzin.
Dla potwierdzenia spełniania wymagania Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz dołączy CV wykładowcy/trenera.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia Wymagania Wykonawca złoży oświadczenie wg Załącznika nr 2.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3- Wykaz kadry
Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w każdym czasie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żądne roszczenia względem Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że w umowie na realizację usługi będą określone kary umowne za: zatajenie powiązań osobowych i kapitałowych lub wystąpienie konfliktu interesów lub podwójnego finansowania: 100% wartości zamówienia, realizację szkolenia niezgodnie z programem, harmonogramem lub zapisami zapytania: 50 % wartości zamówienia odnoszący się do każdego dnia, w którym szkolenie było realizowane niezgodnie z programem lub harmonogramem,
Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie protokół odbioru usług bez zastrzeżeń przez obie strony, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury za prawidłowo i w rzeczywistym zakresie zrealizowaną usługę przelewem bankowym na konto Wykonawcy. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym w zdaniu pierwszym pod warunkiem posiadania środków na koncie Projektu - w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-30
Data ostatniej zmiany
2021-12-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1- Cena-70 %. Maksymalna ilość pkt w kryterium cena wynosi 70. Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C min.
C = ----------------------------------- x 70
C bad.
gdzie:
C - ilość pkt oferty badanej
C min. - cena minimalna
C bad. - cena badana
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 2- Doświadczenie trenera/trenerów trenera/trenerów wskazanych do przeprowadzenia szkoleń w danej tematyce - (30%) - 30 pkt. Punktacja: doświadczenie trenera w obszarze merytorycznym danego szkolenia: 100-200 godz-10 pkt; 200-300 godz-20 godz; ponad 300 godz-30 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1- Cena-70 %. Maksymalna ilość pkt w kryterium cena wynosi 70. Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C min.
C = ----------------------------------- x 70
C bad.
gdzie:
C - ilość pkt oferty badanej
C min. - cena minimalna
C bad. - cena badana
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2- Doświadczenie trenera/trenerów trenera/trenerów wskazanych do przeprowadzenia szkoleń w danej tematyce - (30%) - 30 pkt. Punktacja: doświadczenie trenera w obszarze merytorycznym danego szkolenia: 100-200 godz-10 pkt; 200-300 godz-20 godz; ponad 300 godz-30 pkt.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1- Cena-70 %. Maksymalna ilość pkt w kryterium cena wynosi 70. Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C min.
C = ----------------------------------- x 70
C bad.
gdzie:
C - ilość pkt oferty badanej
C min. - cena minimalna
C bad. - cena badana
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2- Doświadczenie trenera/trenerów trenera/trenerów wskazanych do przeprowadzenia szkoleń w danej tematyce - (30%) - 30 pkt. Punktacja: doświadczenie trenera w obszarze merytorycznym danego szkolenia: 100-200 godz-10 pkt; 200-300 godz-20 godz; ponad 300 godz-30 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Barbara Bojko-Kulpa
tel.: 815243966
e-mail: biuro@postis.pl
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:2021-365-86414, 06/ND3/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: