Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20657779 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu
Organizator:Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie
Adres: ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 91 488 56 02 Fax: 91 433 64 43
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny
I. Informacje ogólne

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. ,,AUTYZM-REHABILITACJA-SAMODZIELNOŚĆ" współfinansowanego przez PFRON, realizowanego w ramach Konkursu 1/2018 pn. ,,Szansa-Rozwój-Niezależność" o zlecenie realizacji zadań ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Koszt usługi oszacowano poniżej 14 000 euro, w związku z powyższym zgodnie z procedurami realizacji projektu nie stosuje się zasady konkurencyjności, nie przewiduje się również procedury przetargowej zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II. Ogólna charakterystyka projektu:

Projekt zakłada prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych osób ze spektrum autyzmu zmierzającej do usprawniania ich funkcjonowania w różnych sferach rozwoju. Beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież i osoby dorosłe z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wymagające specjalistycznego wsparcia i terapii w związku z deficytami i problemami w funkcjonowaniu i zachowaniu wynikającymi z ich niepełnosprawności i specyfiki zaburzeń. Projekt adresowany jest do 60 osób ze spektrum autyzmu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, bez względu na płeć, wiek, status materialny. Do projektu są rekrutowani Beneficjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz posiadający diagnozę ze spektrum autyzmu lub z podejrzeniami zaburzeń na tle spektrum autyzmu.
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności u 60 osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, która odbywa się poprzez rozwijanie ich samodzielności i autonomii, wdrażanie do maksymalnie niezależnego na miarę ich możliwości funkcjonowania w otwartym społeczeństwie oraz rozumienia i uznawania przez nich norm i społecznych, jak tez ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. W szczególności celem podejmowanych działań jest wyposażenie osób ze spektrum autyzmu - stosownie do ich możliwości - w takie umiejętności, wiadomości i kompetencje, które pozwolą im na postrzeganie siebie, jako niezależnych i samodzielnie funkcjonujących osób.
Okres realizacji projektu:
01.04.2020 - 31.03.2021
Wartość projektu:
II ROK: 672 160,15 zł w tym 574 369,00 zł dofinansowanie ze środków PFRON.
Ilość dokumentacji księgowej:
około 148 dokumentów
III. Cel audytu
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.
Specyfikacja:Prosimy o zapoznanie się z dokumentem wskazanym poniżej:
http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/ projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych /zadania-zlecane-konkurs/szansa-rozwoj -niezaleznosc-konkurs-nr-12018 /wytyczne-dotyczace-audytu -zewnetrznego-zadanprojektow -finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci- ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy- o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz- zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można składać:
w sekretariacie,
przesłać pocztą na adres:
Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie, Ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin,
lub emailem:
ktaszczecin@kta.szczecin.pl
1. Oferty będą zbierane od 01.02.2021 do dnia 14.02.2021 r.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2021 r.
Termin składania:2021-02-14
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania audytu: 01.03.2021 - 31.03.2021
Wymagania:IV. Warunki przeprowadzenia audytu i jego zakres
1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.
2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
1. księgi rachunkowe - w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,
2. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
3. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania,
są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.
1. Audyt obejmuje w szczególności:
1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
1. weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
2. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
3. sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
4. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,
5. sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
6. sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie podatku VAT),
2. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,
3. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
4. weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,
5. o ile dotyczy danego Wnioskodawcy - ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). W przypadku Wnioskodawcy, który nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności.
6. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,
7. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,
8. sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

VIII. Wymagania wobec Wykonawców
1. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23).
2. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia powinni legitymować się niezbędnym doświadczeniem oraz dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Przez podmioty o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmioty:
a. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
b. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
c. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
d. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
4. Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.
5. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:
a. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
b. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
c. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu.
7. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
8. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego
Wnioskodawcy. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:
a. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu,
b. jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
c. osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych - nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
d. w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
e. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
f. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje,
g. z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.
9. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.
10. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą audytu zewnętrznego. Wzór oświadczenia o bezstronności i niezależności składanego przez osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu stanowi załącznik do ,,Wytycznych".
11. Ofertę należy składać na załączonych do niniejszego ogłoszenia wzorach.

VII. Warunki udzielenia zamówienia

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy niezwłocznie po dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wykonanie zamówienia: w terminie, o którym mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa we wzorze umowy.

IX. Miejsce składania ofert:
X. Ocena ofert
Przy ocenie ofert Zamawiający stosować będzie kryterium cena brutto = 100 pkt. (100%)
Ofertom nadawana będzie punktacja wg wzoru:

C =
cena (brutto) najniższa
x 100 pkt

cena (brutto) badanej oferty

Zamawiający informuje, że w celu uzyskania oferty najkorzystniejszej jakościowo i ekonomicznie może przeprowadzić negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
XI. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy związani są ofertą od dnia w którym upłynął termin składania ofert do 31.03.2021 r.
2. W przypadku niewyłonienia najkorzystniejszej oferty Zamawiający może wnioskować do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą za zgodą wykonawcy.
XII. Termin zbierania ofert
3. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e -mail wskazany w ofercie bądź listownie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
Kontakt:Osoby odpowiedzialne za kontakt w ramach oferty:

Małgorzata Marcinkowska
malgorzata.marcinkowska@kta.szczecin.pl
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie
Ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin, tel/fax. 91 433 64 45, 91 488 56 02,tel.kom: 668 267 938
Źródło: Internet i własne
Załączniki: