Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25716282 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi czyszczenia okien wraz z parapetami
Organizator:Sąd Rejonowy w Cieszynie
Adres: ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.33 4794600, tel. 33 4794666, tel. 33 4794617
E-mail:
Opis:III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie usługi czyszczenia okien wraz z parapetami
w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Miejsce i termin składania ofert: IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
9.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie (43-400), Ul. Garncarska 8, pierwsze piętro pok. 102.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.
9.2 TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 31.08.2023r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert:9.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 9 w tym samym dniu o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2023-08-31
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji od 15.09.2023r. do 31.10.2023r.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia
Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie złożonych ofert w trybie bezprzetargowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, oraz wydanym zarządzeniem 1/2021r. z dnia 04.01.2021r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000zł. netto.
V. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym
5.1 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5.2. Oferta wykonawcy w szczególności powinna być sporządzona zgodnie z treścią Rozdziału VIII SIWZ, stanowiącego opis sposobu przygotowania ofert.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.
6.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2 wykaz wykonanych usług (minimum dwie) o wartości nie mniejszej niż 15.000zł. brutto wg wzoru określonego w Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie lub i są w taki sposób realizowane;
6.3 wykazu osób minimum 3 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę jakości świadczonych usług, osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające posiadanie badań wysokościowych, ze względu na konieczność wykonywania prac na wysokości powyżej 2m.
6.4 opłaconej polisy, na kwotę nie mniejszą niż 50.000zł, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6.5 Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
7.1 Ustala się, że porozumiewanie się pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami będzie następować opcjonalnie na drodze:
- kontakt mail na adres: oddzial.administracyjny@cieszyn.sr.gov.pl
7.2 W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
8.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.3 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.4 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą specyfikacją.
8.5 Oferta powinna zawierać w kolejności ułożenia:
a). Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wszystkie rubryki i pola formularza muszą być wypełnione;
b). Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ;
c). Dokument upoważniający do złożenia oferty osobę, która ofertę podpisała, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
d). Parafowany wzór umowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ).
8.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
8.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8.8 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
8.9 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisaną w następujący sposób:
Oferta na Wykonanie usługi czyszczenia okien wraz z parapetami w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ZO.19/2023
Nie otwierać przed 31.08.2023r. godz. 10:15
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.
8.10 Formularz ofertowy, wykazy i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
się na niej napis ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem" lub równoważny oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty.
8.12 Osobą uprawnioną do złożenia oferty jest osoba uprawniona do reprezentowania oferenta zgodnie z treścią odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osoba przez niego upoważniona. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9.4 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
X. Opis sposobu obliczania ceny
10.1 Ceną oferty jest całkowity koszt świadczenia usług opisanych w Załączniku Nr 5 do SIWZ z podatkiem VAT.
10.2 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w szczególności koszty usług, koszty pracy, dostawy niezbędnych materiałów i urządzeń związanych z realizacją itp., składające się na przedmiot zamówienia - usługi.
10.3 Stawkę podatku VAT określa Wykonawca.
10.4 Cenę ofertową netto i brutto należy podać cyfrowo i słownie.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
11.1. Kryterium - Cena oferty
Waga - 100%
Kc=(Cm/Co)x100
Gdzie: Kc - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,Cena
oferty"
Co - Cena ocenianej oferty
Cm - Cena najniższej złożonej oferty
11.2. Ostateczna punktacja obliczana będzie w sposób następujący:
Liczba punktów = Kc
w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dopełnienia szczególnych formalności.
XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uwagi:XIII. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Cieszynie;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cieszyn.sr.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Kontakt:7.3 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Dorota Salachna - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Marek Ślęk - z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
- tel. 33 4794666
Łukasz Blobel - Dyrektor Sądu Rejonowego
- tel. 33 4794617
Źródło: Internet i własne
Załączniki: