Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19612754 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi druku
Organizator:Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 32 359 18 60
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o zamiarze udzjelenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych p.n.:
wykonanie usługi druku książki ,,Kobiety-praca-podmiotowość. Refleksje socjologiczne".
red. Sławomira Kamińska-Berezowska.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi druku publikacji posiadającej numer ISBN. ISBN 978-83-226-3893-4
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) publikacji: Druk:
Blok:
Objętość bloku: 9,25 ark. drukar. - 148 stron (1 ad = 16 s.).
Kolor w bloku - 3 strony: 115, 116, 117.
Zadruk bloku: 1 + 1 (145 stron).
Format bloku: 168 x 240 (B5).
Papier bloku: offsetowy III 90 g (lub równoważny).
Technika druku: cyfrowa tonerowa.
Oprawa:
Okładka: broszurowa (miękka). Blok: klejony.
Format okładki: 168 x 240 (B5).
Papier okładki: karton kredowany jednostronnie 250-275 g (lub równoważny). Zadruk okładki: 4 + 0. Uszlachetnienie okładki: folia matowa.
Dodatki:
Każdy egzemplarz w nakładzie ofoliowany folią termokurczliwą. Wykonanie egzemplarza okazowego .
Nakład: 49 egz.
Termin wykonania egzemplarza okazowego: do 5 dni roboczych od daty otrzymania materiałów z Wydawnictwa.
Egzemplarz okazowy należy dostarczyć na adres:
Sekretariat Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12B, pok. 1.2, 40007 Katowice, w dzień roboczy, w godzinach 9.00-15.00.
Termin wykonania druku nakładu: do 10 dni roboczych od daty otrzymania materiałów z Wydawnictwa.
Nakład należy dostarczyć na adres:
Magazyn Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 14, pok. 309, 40-007 Katowice, w dzień roboczy, w godzinach 9.00-15.00.
Dzień wcześniej należy poinformować o planowanym dostarczeniu nakładu (e-mailowo na adresy: paulina.dubiel@us.edu.pl, ewa.losik@us.edu.pl, joanna.zwierzynska@us.edu.pl) oraz telefonicznie pod numerem 32 3591860, 32 3591603.
Wykonawca otrzyma także numer telefonu do przekazania kurierowi wraz ze zleceniem druku nakładu.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty można składać wyłącznie na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z Oświadczeniem Oferenta, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 31.07.2020 r. do godziny 10.00 drogą elektroniczną, na adres e-mail: ewa.losik@us.edu.pl
Termin składania:2020-07-31
Wymagania:II. PODSTAWA PRAWNA
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych -dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 27 ust. 5 pkt 3 Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach,
wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UŚ nr 24 z dnia 26 lutego 2018 r., z późn. zm.,
dostępnego pod adresem:
http://dzp.us.edu.pl/akty
Pozostałe warunki realizacji zamówienia:
- Koszty przesyłki po stronie dostawcy.
- Faktura z 14-dniowym terminem płatności.
3. Rozliczenie oraz płatność za usługę
Rozliczenie usługi zostanie zrealizowane na podstawie umowy i podpisanej przez Wykonawcę oraz Zamawiającego faktury VAT, złożonego do Realizatora po wykonaniu pracy i dostarczeniu prawidłowo wykonanego nakładu na wskazany przez zamawiającego adres.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.
Zastrzega również możliwość nieudzielania zamówienia wyłonionemu Wykonawcy, w przypadku przekroczenia środków, które planowane są na to zadanie.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający poniższe warunki formalne:
1. Posiada odpowiedni park maszynowy oraz doświadczenie w branży drukarskiej wraz z zapleczem introligatorskim.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
3. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę w formie pisemnej - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do jej podpisania i odesłania do Zamawiającego.
4. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną o tym poinformowani pisemnie. drogą elektroniczną.
6. Oferty niespełniające warunków formalnych, nie będą rozpatrywane.
V. ZASADY OCENY KRYTERIUM
100% cena
Oferty niespełniające przedstawionych wymogów formalnych, nadesłane bez wymaganej dokumentacji bądź po terminie określonym w punkcie VI, będą automatycznie odrzucane.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie elektronicznej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oferta powinna zawierać informacje na temat wartości brutto złożonej oferty oraz potwierdzenie spełniania przez Oferenta przedstawionych w pkt. IV wymogów formalnych wraz z wymaganymi dokumentami i podpisanym Oświadczeniem Oferenta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) na każdym z wymaganych załączników.
VIII. SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT
Wyniki postępowania, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy usługi, zostaną przesłane kandydatom drogą mailową oraz ogłoszone na stronie internetowej http://dzp.us.edu.pl/zamowienia do dnia 3.08.2020 r.
IX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązkowymi obciążeniami jakie Zamawiający będzie musiał ponieść zgodnie z aktualnym prawem podatkowym. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych (PLN) i podana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania.
X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA
Załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego Załącznik nr 2 - wzór Oświadczenia Oferenta
Instrukcja dotycząca przeprowadzenia postępowania
1. Postępowanie wszczyna się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie ofert przez potencjalnych Wykonawców.
3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia oraz załączników do ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytań (bez ujawniania podmiotu zadającego pytania) na stronie internetowej, w miejscu publikacji ogłoszenia.
4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia lub zmiany innych dokumentów stanowiących załączniki do ogłoszenia. Stosowną informację o zmianie, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
5. Oferta złożona po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie podlega badaniu i ocenie. O fakcie tym powiadamia się wykonawcę, który złożył ofertę po terminie składania ofert.
6. Otwarcia ofert dokonuje się w dniu, w którym upływa termin składania ofert w danym postępowaniu. Na wniosek wykonawcy Zamawiający niezwłocznie przesyła zestawienie złożonych w postępowaniu ofert wraz z nazwami i adresami wykonawców, którzy złożyli oferty, cenami ofert oraz innymi istotnymi elementami, wymaganymi w ogłoszeniu (np. terminem realizacji, terminem gwarancji czy warunkami płatności).
7. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, jeżeli została wybrana inna oferta albo, gdy postępowanie zostanie zakończone bez wyboru którejkolwiek z ofert, chyba, że w warunkach konkretnego postępowania zastrzeżono inaczej.
8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożyli dokumenty, oświadczenia, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Zamawiający może żądać od wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów, a ponadto dokonuje poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonych ofertach oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - informując o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania prz edmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
11. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego wyrażonym w ogłoszeniu - pisemnie lub drogą elektroniczną.
12. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
13. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę:
1) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania tych warunków, z zastrzeżeniem wyczerpania procedury opisanej w ust. 8 i 9;
2) który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
14. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia, a także treści załączników do ogłoszenia, jeżeli zostały przewidziane (w szczególności treści opisu przedmiotu zamówienia),
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (dotyczy to w szczególności przyjęcia błędnej stawki podatku VAT);
4) wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,
5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, co zostało stwierdzone po przeprowadzeniu procedury wyjaśnień, o której mowa w ust. 10.
15. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, złożonej przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamiarze udzjelenia zamówienia. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert - Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną lub kosztem.
16. Jeśli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztu wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
17. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści o tym fakcie informację na swojej stronie internetowej, na której dostępne było ogłoszenie o zamiarze udzjelenia zamówienia. Zamawiający zamieszcza informacje o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienia jej wyboru oraz nazw (firm) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji),
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (wraz z uzasadnieniem),
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (wraz z uzasadnieniem),
18. Zamawiający unieważnia postępowanie:
1) jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, powodującą sytuację, w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu,
4) dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć na etapie ogłoszenia postępowania.
19. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
20. Wykonawca może poinformować Zamawiającego w trakcie trwania postępowania o czynności Zamawiającego niezgodnej z postanowieniami niniejszej instrukcji, zasadami opisanymi w Regulaminie ubiegania się i udzielania zamówień na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach czy innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności.
21. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach podanych we wzorze umowy lub istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia oraz w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.
22. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w ust. 18.
23. Zamówienie jest realizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.
Kontakt:Realizator: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Ewa Łosik +48 32 359 18 60 ewa.losik@us.edu.pl
Numer dokumentu:W2/1000130986
Źródło: Internet i własne
Załączniki: