Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi nagłośnienia i oświetlenia oraz zapewnienie podestów scenicznych i zadaszenia podczas eventu
Organizator:Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
Adres: ul.Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. głogowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 76 838 43 24
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia
Wykonanie usługi nagłośnienia i oświetlenia oraz zapewnienie podestów scenicznych i zadaszenia podczas eventu pn. ,,Spotkanie Kultur" w Jerzmanowej
III. Minimum wymagań dotyczących realizacji zadania
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących czynności:
1. dostawa i montaż nagłośnienia zapewniającego realizację programu imprezy pn. ,,Spotkanie Kultur", wskazanego w wytycznych (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz zgodnego z załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego riderami technicznymi występujących Zespołów: NeoKlez (załącznik nr 2), JAMBO AFRICA (załącznik nr 3), Zespołu ŁYDKA GRUBASA-z sekcją dętą (załącznik nr 4), przy czym należy uwzględnić obecność sekcji dętej.
2. dostawa i montaż oświetlenia scenicznego zgodnego z riderami technicznymi ww. zespołów,
3. obsługę urządzeń oświetleniowych i nagłośnieniowych podczas imprezy,
4. utrzymanie kontaktu z akustykami i oświetleniowcami zespołów wskazanych w pkt 1 w celu ustalenia realizacji szczegółowych wytycznych dotyczących w szczególności ustawienia instrumentarium i urządzeń nagłośnieniowych oraz oświetleniowych,
5. zapewnienie podestów scenicznych zgodnie z riderami technicznymi Zespołów z uwzględnieniem podestów scenicznych, którymi dysponuje Zamawiający,
6. zapewnienie zadaszenia sceny o wymiarach 6 x 8 m, posiadającego boki chroniące wykonawców i sprzęt backline przed działalnością warunków atmosferycznych (montaż i demontaż),
7. zapewnienie bezpieczeństwa zadaszenia poprzez stabilne przymocowanie do podłoża (np. mauzery),
8. zapewnienie sprzętu odtwarzającego podkłady muzyczne do występu tanecznego,
9. demontaż elementów, o których mowa w pkt 1-2, po zakończeniu imprezy,
10. zapewnienie dwóch osób do załadunku i rozładunku sprzętu backline występujących zespołów.
II. Sprzęt musi być sprawny technicznie, a osoby wykonujące usługę muszą posiadać pełną wiedzę w zakresie realizacji tej usługi, w szczególności wiedzę do obsługi akustycznej koncertów muzycznych, realizacji dźwięku, oświetlenia a także montażu i demontażu sprzętu.
III. Konstrukcje techniczne zadaszenia muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Organizatora Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania kserokopii atestów Organizatorowi.

IV. Usługa trwać będzie nieprzerwanie w godz.ch 17:00 - 00:30 oraz w czasie prób, które odbędą się w godz.ch 11:00 - 16:00.
Organizator zapewnia:
1) uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z organizacją imprezy,
2) zapewnienie przyłącza energetycznego, zgodnego z normami bezpieczeństwa, o maksymalnej mocy zasilania 63A wraz z obecnością elektryka,
3) ubezpieczenie imprezy,
4) zabezpieczenie służb ochroniarskich,
5) podesty sceniczne o wymiarach 6 m x 8 m..
Miejsce i termin składania ofert: Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz wskazać nazwę ,, Oferta na wykonanie usługi nagłośnienia i oświetlenia oraz zapewnienie podestów scenicznych i zadaszenia podczas eventu pn. ,,Spotkanie Kultur" w Jerzmanowej".
2. Ofertę należy złożyć do dnia 14 czerwca 2024r. do godz. 15:00
- osobiście w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej Ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa (pok. Nr 3a), lub
- pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej Ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa lub
- pocztą elektroniczną na adres kontakt@gckjerzmanowa.pl
3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Termin składania:2024-06-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania usługi: plac przed Stodołą Kultury w Jerzmanowej (ul. Obiszowska 4A) - impreza plenerowa.
Termin wykonania zamówienia 20-22 lipca 2024r., przy czym impreza odbędzie się w dniach 21 lipca 2024r.od godz. 17:00 do dnia 22 lipca 2024r. do godz. 00:30.
Wymagania:Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie dostarczania, montażu i demontażu sprzętu scenicznego, jego obsługi i realizacji dźwiękowo - oświetleniowej posiadającą w momencie składania oferty status aktywny oraz
- posiadają doświadczenie w zakresie zapewnienia scenotechniki oraz
- zatrudniają osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w powyższym zakresie.
VII. Zawartość oferty
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- formularz ofertowy,
- ważna polisa ubezpieczeniowa OC,
- referencje; pod uwagę nie będą brane: protokoły odbioru prac, opinie, podziękowania potwierdzenia wykonania zadań.
- aktualny wypis ze stosownego rejestru działalności gospodarczej (KRS/CEIDG); oferenci mający nieaktywny status zostaną wykluczeni z postępowania.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:
Cena ofertowa to ostateczna cena jaką Zamawiający zapłaci za całość zamówienia, z uwzględnieniem kosztów dojazdu oraz montażu i demontażu sprzętu użytego podczas realizacji zadania.
IX. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:
- cena - 80% = 80 pkt
Punkty za to kryterium zostaną obliczone według następującej formuły:
Wartość punktowa = cena minimalna x 100 x 80%
cena badanej oferty
- referencje - 20% = 20 pkt
Punkty za to kryterium zostaną obliczone według następującej formuły:
1 referencje - 2 pkt
2 referencje -4 pkt
3 referencje - 5 pkt
4 referencje - 10 pkt
5 i więcej referencji - 20 pkt
Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane wyżej kryteria.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu do jej składania.
X. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zmawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
XI. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
XII. Dopuszcza się możliwość negocjowania cen w celu wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości i równego traktowania wykonawców.
Kontakt:Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście lub
mailowo w siedzibie zamawiającego - ul. Głogowska 7, pok. 3A, 67-222 Jerzmanowa tel. 76 838 43 24
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Iwo Hajdamowicz, email:
i.hajdamowicz@gckjerzmanowa.pl , tel. 76 838 43 24 oraz Barbara Reszczyńska email: b.reszczynska@gckjerzmanowa.pl tel. 798418594.
Numer dokumentu:SKA.26.7.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: