Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi odbioru nieczystości stałych
Organizator:Przedszkole nr 2 w Gryficach
Adres: ul. 3go Maja 1, 72-300 Gryfice
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryficki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (91) 384-24-27
E-mail:
Opis:Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
,,Wykonanie usługi odbioru nieczystości stałych z budynku Przedszkola nr 2
w Gryficach przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."
II. Opis przedmiotu zamówienia
1 .Specyfika głównych wymagań
a) Usługa obejmuje odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych ze
wskazanego miejsca.
b) Załącznik do niniejszego zapytania określa ilość poszczególnych rodzajów pojemników,
kontenerów oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.
2. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy na zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze z
uwzględnieniem zapisów w zapytaniu ofertowym oraz formularzu cenowo - ofertowym.
\\\\\\\\
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
Przedszkole Nr 2 w Gryficach, Ul. 3 Maja 1, 72-300 Gryfice (w gabinecie dyrektora przedszkola)
w zamkniętej kopercie
w terminie do dnia 21.12.2021r. do godz. 10;00"
Termin składania:2021-12-21
Wymagania:Postępowanie prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2019r. poz.2019/
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1 .Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik 1).
2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć z dopiskiem:
,,Wykonanie usługi odbioru nieczystości stałych z budynku Przedszkola nr 2 w Gryficach
przez okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r."
" NIE OTWIERAĆ PRZED 21.12.2021 r.,
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za
wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz
słownie.
3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1 .Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowanie bez podania
przyczyny.
Kontakt:1.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest Jolanta Charyton-dyrektor Przedszkola nr 2 w Gryficach.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy tj.: pn-pt, godz.9;00-15;00.
Numer dokumentu:P2.271.4.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: