Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi opracowania i druku książki
Organizator:Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"[UNIEWAŻNIENIE]
Adres: ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 41 26 08 153
E-mail:
Opis:wykonanie usługi opracowania i druku książki Dzieje Bodzentyna - z zamkiem dla Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku książki Dzieje
Bodzentyna - z zamkiem dla Zamawiającego.
2.3. Przedmiot obejmuje w szczególności:
Lp.
Nazwa towaru
Ilość
1. Opracowanie i druk książki:
500
Książka format 23x26,5, stron 176, oprawa miękka klejona, druk pion,
okładka karton 300g, 4+0 laminowany mat, środek papier kreda -
kreda silk 170g, 4+4 kolor, projekt graficzny, opracowanie tekstu,
materiały graficzne i wydruk.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
7.1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt.
5.2. niniejszego Zapytania ofertowego mailowo na adres:
sekretariat@wokollysejgory.pl do dnia 06.10.2022 r. (liczy się data wpływu) do godz. 15:00
7.2. Oferty można złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry
ul. Partyzantów 3, 26 -004 Bieliny
z dopiskiem: ,,Oferta na opracowanie i druk książki Dzieje Bodzentyna - z zamkiem
5BO/2022/PUB."
,, Nie otwierać przed godz. 15:00 w dniu 06.10.2022 r."
Termin składania:2022-10-06
Miejsce i termin realizacji:2.2. Wykonana usługa ma zostać dostarczona do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania -
Wokół Łysej Góry" na adres Ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn, w godz.ch
urzędowania tj. 8.00 - 14.00.
3. Terminy
Termin realizacji zamówienia: ustalony z zamawiającym - maksymalnie w ciągu 240 dni
od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi
przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry",
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny oraz na stronie internetowej Zamawiającego
www.wokollysejgory.pl.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana niezwłocznie
po dokonaniu wyboru. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
4. System rozliczeń
Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi poprzez wystawienie Faktury VAT,
po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności przedmiotu zamówienia
z zapytaniem ofertowym (Protokół odbioru - załącznik nr 1 do Umowy). Zapłata za realizację
przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od daty
wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.
Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie
koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia,
z uwzględnieniem podatku VAT, innych opłat i podatków, uwzględniając ewentualne upusty
i rabaty, koszty dostawy itp., które muszą być wliczone w cenę netto.
Zamawiający przy realizacji zamówienia nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie
dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
W Formularzu rzeczowo-cenowym podać należy cenę jednostkową netto oraz brutto, a także
cenę całkowitą realizacji zamówienia.
5. Oferent - warunki udziału:
5.1. Oferent - warunki formalne:
Oferent musi spełniać następujące warunki:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają niniejsze warunki:
a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej
wykonanie zamówienia,
d) Wykonawca musi dysponować zasobem technicznym i osobami zdolnymi wykonać
prawidłowo i rzetelnie zamówienie.
e) Wykonawcy niespełniający ww warunku zostaną wykluczeni z postępowania.
5.2. Oferent - wymagania dot. Oferty:
Oferent musi złożyć Ofertę zawierającą:
wypełniony w całości i podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń
woli Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz Formularz
rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b)
podpisane oświadczenie przez Wykonawcę stanowiące załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
Uwaga! Oferta niespełniająca któregoś z powyższych warunków zostanie odrzucona i nie
będzie podlegała ocenie merytorycznej, zgodnej z pkt. 6 Zapytania ofertowego.
a)
6. Kryteria oceny Ofert:
100% cena.
6.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia,
b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
c) Zamawiający na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie nieprawdziwych
informacji przez Oferenta.
6.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
b) spełniają wszelkie wytyczne postępowania.
6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania Wykonawcy drogą elektroniczną
pytań z prośbą o wyjaśnienie wątpliwych informacji podanych w ofercie. Wykonawca
w przypadku otrzymania zapytania, zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w trybie
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie.
Cena brutto: 100 pkt.,
Algorytm obliczania wartości punktowej:

C min
Wp = ----------------------- x 100
C of
gdzie:
Wp - wartość punktowa badanej oferty,
C min - cena minimalna - wartość z oferty z najniższą ceną,
C of - cena porównywana - wartość ceny z oferty porównywanej.
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla
pocztowego/ nadania.
7.3. Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia i ważność oferty,
c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-maila, numer NIP
d) podpisana przez Wykonawcę
e) zawierać łączną wartość oferty netto i brutto PLN
f) zawierać wymagane załączniki.
7.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub mailowo.
c) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
d) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
e) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
tel.: (41) 26 08 153
email: sekretariat@wokollysejgory.pl
9. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
10. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy
zawartej w ramach niniejszego zapytania Wykonawcą w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru w następujących przypadkach:
a) w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy dotyczących osób
realizujących usługę, Zamawiający dopuszcza zmianę osób zaangażowanych w realizację
zamówienia w toku realizacji umowy, pod warunkiem zaangażowania osób o takich
samych lub wyższych kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu. Zmiana wymaga
zgody Zamawiającego.
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy,
c) zmiany terminu Wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły
wyższej (wojna, działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna domowa,
skażenie radioaktywne, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi oraz
strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem,
d) zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę,
11. Pozostałe postanowienia:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży
ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet
projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje
w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający
unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
d) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku
przeprowadzania ich ponownej oceny.
e) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień
oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
g) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
h) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pisemnie
lub mailowo.
i) Każdy Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
Kontakt:7.5. Niekompletne oferty zostaną odrzucone.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Mileną Mazur-Moskal - e-mail:
sekretariat@wokollysejgory.pl, tel.: 41 26 08 153.
Numer dokumentu:5BO/2022/PUB
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2022-10-11 13:08
Unieważnienie

http://wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=87&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=3302

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, że na podstawie pkt 11 ppkt f). unieważnia zapytanie ofertowe nr 5BO/2022/PUB z dnia 29.09.2022 r.