Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi polegającej na oszacowaniu wartości spółki
Organizator:"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o
Adres: Ul. Ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 32 351 34 28, tel. 693 112 469
Opis:Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na oszacowaniu wartości spółki ,,Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000760312), przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny oraz wskazanie jej rekomendowanej wartości rynkowej, w tym w przeliczeniu na jeden udział (dalej zwane: ,,wycena") z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2
Sporządzenie wyceny ,,Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. przeprowadzone zostanie przy uwzględnieniu następujących istotnych informacji:
- Skarb Państwa posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego ,,Katowickiego Węgla" Sp. z o.o.,
- ,,Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. na dzień 23.08.2019r. został połączony ze spółką Holding Węglowy sp. z o.o.
- Przedmiotem działalności spółki ,,Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- Dane poglądowe Spółki dla celów sporządzenia oferty przez Wykonawcę przestawiono poniżej:
Dane w tys. zł
- Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.07.2019 r. wynosiły 17 161 tys. zł co stanowiło 43,87% sumy aktywów.
- Podział rzeczowego majątku trwałego był następujący:
Grunty - 5 952,00 tys. zł
Budynki i budowle - 6 158,00 tys. zł
Urządzenie techniczne - 3 900,00 tys. zł
Pozostałe - 1 151,00 tys. zł
- Wycena zostanie sporządzona przy użyciu co najmniej dwóch różnych metod wyceny. Wybór metody zostanie uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.
- Ewentualne dyskonta powinny być zdefiniowane i uzasadnione, a ich zastosowanie zależy od metody wyceny wybranej przez Wykonawcę,
- Zastosowanie dyskonta wymagać będzie określenia i zdefiniowania wartości bazowej, w stosunku do której będą one stosowane,
- Wycena zostanie sporządzona na dzień 31.08.2019 r.,
- Wycena jest przygotowywana w związku z planowanym włączeniem Spółki w strukturę kapitałową Polskiej Grupy Górniczej S.A. Katowice.
RokRokRokKWHW20162017201801.01.2019-31.07.201901.12.2018-31.07.2019Przychody ze sprzedaży 116 292,00137 939,0078 735,0028 815,000,00Zysk/strata ze sprzedaży18 663,0020 382,009 123,00753,000,00Zysk/strata na działalnosci operacyjnej4 336,005 154,00-4 425,00-6 902,00-193,00Zysk/strata netto3 453,004 168,00-4 327,00-6 681,00-196,00Aktywa trwałe20 165,0019 377,0018 772,0018 286,0042 641,00Aktywa obrotowe, w tym:40 676,0042 006,0025 331,0020 835,0068,00należności krótkoterminowe10 153,008 251,003 392,001 621,003,00zobowiązania i rezerwy na zobow, w tym:14 962,0018 337,009 551,0011 251,00264,00zobowiązania krótkoterminowe9 967,0013 124,004 231,005 107,00264,00Kapitały własne, w tym:45 879,0043 047,0034 551,0027 870,0042 445,00kapitał zakładowy2 000,002 000,002 000,002 000,005,00Zatrudnienie (osoby)1361331341301Wyszczególnienie
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem ,,Oszacowanie aktualnej wartości spółki ,,Katowicki Węgiel" Sp. z o.o." w Siedzibie Zamawiającego tj. ,,Katowicki Węgiel" Sp. z o.o. ul. Ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice ( Kancelaria, II piętro pok. 216) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019r. do godziny 13:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert. Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019r. o godzinie 13:30 w Siedzibie ,,Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. ul. Ks. Franciszka Ścigały 14,40-205 Katowice (piętro II, pok. 212).
Termin składania:2019-09-30
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia : do 31 października 2019r.
Wymagania:II. Zamówienie będzie uwzględniać w szczególności następujące postanowienia:
1. Sporządzenie kompletnej dokumentacji w języku polskim, w wersji elektronicznej ( w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) oraz w postaci pisemnej (drukowanej) w 5 egzemplarzach;
2. Prawo do żądania przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za wykonanie wyceny, sporządzenia przez Wykonawcę jednokrotnej aktualizacji oszacowania wartości ,,Katowickiego Węgla" Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru; zlecenie aktualizacji powinno zostać doręczone Wykonawcy przed upływem 10 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;
3. Obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zapytania Zamawiającego dotyczącego aktualnego statusu i zakresu wykonywanej usługi, a także w zakresie sporządzonej wyceny;
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym, a w razie stwierdzenia wad w zgłoszonej do odbioru wycenie, Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia, w odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni;
5. W odbiorze wyceny może brać udział przedstawiciel Skarbu Państwa;
6. Podpisany, bez zastrzeżeń, przez obie strony protokół odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę;
7. Wykonawca wyrazi zgodę na udostępnienie wykonanej wyceny przedstawicielom Skarbu Państwa ;
8. Wycena podlegać może udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej;
9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie wyceny, z chwilą jej odbioru, przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowiących elementy Wyceny, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ww. ustawy, a także udzieli mu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz autorskich praw osobistych;
10. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z profesjonalną starannością, nie naruszając w żaden sposób praw oraz dóbr osób trzecich, w tym tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych, poufności, ani praw własności intelektualnych;
11. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania i dostarczenia wyceny, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 1,0% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, przewidzianego w umowie, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następującego po dniu, w którym ten termin upłynął;
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, w którym Wykonawca nie usunie pomimo wezwania, błędów, braków lub innych wad w wycenie - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, przewidzianego w umowie;
4
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższać będzie wysokość naliczonych kar umownych;
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
15. Wykonawca przestrzegać będzie obowiązujących u Zamawiającego procedur bezpieczeństwa, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych;
16. We wszystkich sprawach związanych z realizacją zamówienia, wykonawca będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego, w szczególności w kontaktach z osobami trzecimi.
III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , którzy:
a. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
b. posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:
o w tym posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego;
o wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi wyceny spółki, w tym jedna, której wartość księgowa aktywów była nie mniejsza, niż 10.000.000 złotych, w ramach których zastosowano co najmniej dwie różne metody wyceny.
c. posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce Wykonawcy jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki Wykonawcy,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika w spółce Wykonawcy,
- pozostawianiu przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
5
wyboru w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą.
3. Ocena ofert w zakresie spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie .
Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, koniecznych do dostarczenia przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków (załącznik nr 2).
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Adres e-mail Zamawiającego do korespondencji :
m.baranski@wegiel.katowice.pl
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowana oraz połączone w sposób trwały. Wszelkie kserokopie dokumentów winny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez oferenta ( na każdej stronie).
Oferta jest składana w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena w PLN.
Oferta powinna być:
a. Sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego ( formularz oferty)
b. Musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią.
c. Podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
6
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 i załącznik nr 3)
W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające z prowadzonego postępowania. W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferty nie będą rozpatrywane.
Komisja przetargowa otwiera koperty z ofertami w kolejności zgodnej z ich zarejestrowaniem. Otwarcie kopert nastąpi w obecności przybyłych przedstawicieli oferentów. Koperty z ofertami otwiera się również w przypadku, gdy Oferenci nie skorzystają z prawa uczestniczenia w części jawnej przetargu.
XI. Kryteria oceny ofert.
1. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę cena netto określona w formularzu oferty.
a) Cena netto - waga 90%
Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru:
C = (Cm: Cb) x 90 pkt.,
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cm - oferta o najniższej cenie ofertowej
Cb - cena badanej oferty.
b) Referencje - waga 10%
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłożył co najmniej dwie referencje potwierdzające realizację
7
usługi o podobnym charakterze (tj. z zakresu sektora wydobywczego). Wartość księgowa szacowanych aktywów podmiotu, który wystawił referencję nie może być niższa niż 10 mln zł. Ocenie podlega łączna wartość przedstawionych referencji, uznanych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że minimalna wartość przedstawionych referencji nie może być niższa niż 20 mln, przy czym najwyższa oceniana wartość referencji wynosi 200 mln.
Obliczenia dokonuje się według poniższego wzoru:
R = (Ro - R min) : (R max - R min) x 10 pkt. gdzie:
R - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium referencje
R max -maksymalna łączna wartość referencji R min - minimalna wartość referencji
R o - wartość referencji oferty ocenianej Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania przedstawionych referencji.
2. Podstawę oceny ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (C+R)
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji cen.
XII. Informacje pozostałe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego oraz możliwość odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni.
Kontakt:Osoba upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami:
Marcin Barański tel. 693 112 469
Źródło: Internet i własne
Załączniki: