Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18571175 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi polegającej na wycince i podcince drzew
Organizator:Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Adres: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. skarżyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 39 53 000, fax 41 25 24 451
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżyska-Kamiennej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wycince i podcince drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca wycince i podcince drzew rosnących
w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki i podcinki zawiera załącznik nr 2.
Usługa wykonywana będzie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 3 oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 4.
Miejsce i termin składania ofert: V. Sposób oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym Formularzu Oferty stanowiącym
załącznik 6 wraz z wymaganymi dokumentami.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisaną nazwą zadania.
Ofertę proszę przesłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20, pokój 413 w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.
Termin składania:2020-01-10
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania zamówienia:
- od 15 stycznia 2020 r. do 29.02.2020 r. -od 15.10.2020 r. do 30.12.2020 r.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczenia ceuy,
Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 5. Wszystkie wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto oraz spełniająca wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu
VII. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści niniejszego zapytania w formie pisemnej na adres Zamawiającego, telefonicznie/faksem na nr: 41 25-24-451 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zdpskar@interia.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Uwagi:VIII. Klauzula informacyjna dla Wykonawców dotycząca przetwarzania danych osobowych.
I
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesl Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamicnnej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4 25-112 Kielce email.: iod@czi24.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów:
- na podstawie art. 6 usl. 1 lit. b ), c ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji przedmiotowego zamówienia,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania tiprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji niniejszego zamówienia,
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
Numer dokumentu:ZDP-SU.241.31.2019.SK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: