Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16972221 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi promocyjnej
Organizator:2RHP sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Adres: ul. Chorzowska 37, 41-709 Ruda Śląska
Województwo / powiat: śląskie, pow. Ruda Śląska
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 32 246 06 07, +48 32 240 08 19, Fax: +48 32 240 08 18
E-mail:
Opis:W związku z realizacją Umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Polską Agencją
Inwestycji i Handlu S.A o powierzenie grantu dla Projektu nr PMT/0004/1N/2018 w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III "Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach", Działanie 3.3 ,,Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw", Poddziałanie 3.3.1 ,,Polskie Mosty Technologiczne",
Zleceniodawca zamierza podjąć działania promocyjno - informacyjne, których celem
jest sformułowanie oferty na System RESYS i dotarcie z nią do określonych w strategii
potencjalnych rynków związanych z przemysłem wydobywczym w USA. Zapraszamy
wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone
z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów
oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w szczególności w zakresie:
sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu
zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi promocyjnej w ramach realizacji
grantu, a w szczególności:
1) przygotowaniu materiału promocyjnego o systemie RESYS skierowanego do
ratownictwa górniczego w USA oraz przedsiębiorców branży wydobywczej w USA,
jak również przedsiębiorców około górniczych, instytucji/organizacji branżowych
2) budowa sieci współpracy oraz generowanie leadów sprzedażowych za
pośrednictwem portalu LinkedIn;
3) przekazywaniu Zleceniodawcy osób zainteresowanych współpracą;
4) obsłudze korespondencji wysyłanej do Zleceniodawcy;
5) sporządzenie raportu - sprawozdania z realizacji.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 79342200-5
3.2 OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.2.1 Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z
Zamawiającym
3.2.2 Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i
ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie
realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione
Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta.
3.2.3 Cena przedmiotu zapytania - wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki
związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze
publicznoprawnym i inne. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało
podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA
OFERT
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej
otrzymania na adres mailowy wskazany w pkt 7.2
Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019r.
SPOSÓB ZŁOŻENIA
OFERTY
Oferta powinna zostać złożona:
1. osobiście, listownie, przesyłką kurierską na
adres: ul. 2RHP sp. z o.o., ul. Chorzowska 37,
41-709 Ruda Śląska
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: biuro@2rhp.pl
W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w
tytule maila należy wpisać ,,Zapytanie ofertowe nr
1/POIR/2019", a oferta wraz z wymaganymi załącznikami
musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (pdf).
Termin składania:2019-03-18
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA(USŁUGI)
od 25.03.2019r. do 25.05.2019r.
Wymagania:TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie konkursowe z zachowaniem
zasad określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
lata 2014-2020(Wytyczne horyzontalne)
oraz Wytycznych programowych PO IR
3.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPISANIE
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
4. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
4.1 Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim
kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
? uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
? posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
? pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
? pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
? pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
tych osób
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym załączonego wzoru.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą
podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających
wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA OCENY PUNKTACJA
Cena netto1 60 punktów
Czas realizacji usługi 40 punktów
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert
zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od upływu terminu składania oferty.
6. PRZYGOTOWANIE OFERTY
6.1 Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i
kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
6.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym
zapytaniu.
6.3 Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami do
formularza dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający:
1 W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w
dniu przeprowadzenia oceny.
a. Nazwę i adres oferenta
b. Datę sporządzenia
c. Termin ważności oferty
d. Cenę netto i brutto wraz z określeniem jednostki jakiej dotyczy (ryczałt
godzinowy, miesięczny)
e. Czas realizacji oferty
f. Informację czy w przypadku przyjęcia zlecenia oferent będzie stosować
rozwiązania proekologiczne w procesie realizacji usługi wraz z uzasadnieniem
g. Dane osoby do kontaktu
h. Pieczęć i podpis oferenta
6.4 Oferta musi być ważna co najmniej do 31.03.2019r
6.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych przez dwóch
lub większą ilość oferentów.
6.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.7 Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych
załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6.8 W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie
przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
6.9 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi
Oferent.
9. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. POWIADOMIENIE OFERENTÓW
9.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty
9.2 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie www.2rhp.pl
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
9.3 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności
formalnych(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie
będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) zostanie odrzucona bez jej
rozpatrywania.
9.4 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
9.5 Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze
względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do
wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu
lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania
przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie
treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.2rhp.pl.
W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie
przedłużony. Procedura odbędzie się zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2013-2020.
9.6 Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie 7 dni od
daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty.
9.7 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Dodatkowe punkty:
10 ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE
10.
1
Zamawiający a zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku
przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w
ciągu 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego) w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z
wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem
zamówienia podstawowego
10.2 Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku
przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego,
nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania,
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do
przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego
b) od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego
11. ZMIANA UMOWY
11.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub
oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania
umowy,
otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
zamawiający zostanie zobowiązany
Kontakt:Osoba do kontaktu
Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udziela:
Joanna Płachetka: tel.: +48 32 240 08 19, e-mail: j.plachetka@2rhp.pl
Kod CPV:79342200-5
Numer dokumentu:1/POIR/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: