Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych
Organizator:Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Adres: ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 855-44-32, tel. 22 855-44-32
E-mail:
Opis:Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych w budynku
Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie usługi przeglądu stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych (Markor - 5 szt.
Alumil - 14 szt. oraz 3 szt. innych firm) w budynku Warszawskiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie.
2. Zakres przeglądu:
o ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,
o kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe),
o ocena swobody ruchu skrzydła,
o kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek,
o kontrola poprawności funkcji zamykania drzwi,
o weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja samozamykacza,
o kontrola prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja,
o sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi,
o kontrola i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi,
o kontrola funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja,
o kontrola zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących,
o kontrola osadzenia ościeżnicy,
o po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe powinny być zaopatrzone
w naklejkę kontrolną z napisem ,,SPRAWDZONE" wraz z datą następnego badania, a w przypadku
konieczności naprawy ,,DO NAPRAWY",
o Inne niezbędne czynności zapewniające prawidłową pracę drzwi.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA OFERT 22.07.2019 r. godz. 09:00
VI. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-
843 Warszawa w terminie do dnia 22.07.2019 r. godz. 09:00, faksem na nr 22 855-44-32, lub
droga elektroniczną adres e-mail: izabela.malicka@woik.waw.pl
Termin składania:2019-07-22
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia sierpień 2019 r.
Wymagania:ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca po zakończonym przeglądzie sporządzi protokół z ww. czynności.
7. Prace będące przedmiotem umowy wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami
a w szczególności:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. z 2010 r. poz. 719, ze zm.);
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468);
8. Wykonawca w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania przedmiotu usterki, zgłasza
powyższy fakt Zamawiającemu pisemnie protokołem konieczności naprawy. W protokole podaje
ilość i rodzaj wymaganych napraw. Protokół zatwierdza Zamawiający.
III. Dokumenty jakie wykonawca powinien przedstawić:
1. Formularz cenowo - ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy (uprawnienie wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru
lub CEIDG - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - albo
pełnomocnictwa); formularz - wg załączonego wzoru.
2. W chwili przyjęcia zlecenia:
- dowodu ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzenia opłacenia składki od
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej, produkt) w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej
100.000,00 PLN oraz limitem w zakresie odpowiedzialności za produkt wprowadzony do obrotu
w wysokości co najmniej 20.000,00 PLN - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do podpisania oferty.
- dowód posiadania niezbędnych kwalifikacji zawodowych,
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz tryb
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyframi z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Warunki płatności:
1. Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia poprawnie
wystawionej faktury do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. 6-go sierpnia
1/5, 02-843 Warszawa.
Faktura powinna zawierać następujące dane płatnika:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
Odbiorca: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności z tytułu wykonania przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pani Izabela Malicka tel. 22 855-44-32 adres e-mail: izabela.malicka@woik.waw.pl
w godzinach pracy WOIK 8:00-16:00.
Numer dokumentu:A.272.2.2019.IM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: