Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26148177 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi rozstawienia pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów
Organizator:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o
Adres: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: +48 87 555 54 10
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi rozstawienia pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów z terenu gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami

Przedmiot zamówienia

Zamówienie podzielone jest na 5 części:

Cześć I: Węgorzewo obszar gminy miejskiej

rodzaj pojemnika l

ilości pojemników (szt. )

120

2866

240

399

360

261

1100

247

razem:

3773

Część II: Orzysz obszar gminy

rodzaj pojemnika l

ilości pojemników (szt. )

120

2424

240

359

360

144

1100

293

razem:

3220

Część III: Ryn obszar gminy

rodzaj pojemnika l

ilości pojemników (szt. )

120

1859

240

282

360

97

1100

114

razem:

2352

Część IV: Giżycko obszar gminy miejskiej

rodzaj pojemnika l

ilości pojemników (szt. )

120

4975

240

606

360

570

1100

1040

razem:

7191

Część V: Wydminy obszar gminy

rodzaj pojemnika l

ilości pojemników (szt. )

120

2247

240

168

360

54

1100

82

razem:

2551
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik do niniejszego zapytania.
Ofertę należy przedłożyć do dnia 15.11.2023 r. w formie pisemnej lub elektronicznej
(e-mail): a.jasionowski@zuokspytkowo.pl
Termin składania:2023-11-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania usługi do 31.12.2023r.

Miejsce wykonania zamówienia
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko
Wymagania:Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Procedura rozstawienia pojemnika składać się będzie z następujących zadań:

- pobranie pojemników z magazynów ( Węgorzewo , Bystry k. Giżycka , Kruklanki, Orzysz)

- dostarczenie pojemników pod podane adresy; dokładna baza adresów zostanie przekazana wybranemu wykonawcy

- złożenie kompletnego pojemnika (montaż kółek, pokrywy) w punkcie gromadzenia odpadów

- sparowanie nadajnika RFiD znajdującego się w pojemniku z punktem gromadzenia odpadów

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej dostarczenie pojemnika

Zamawiający wyposaży wykonawcę w urządzenia mobilne i aplikację służącą do parowania pojemników z systemem
Oferta powinna zawiera: cenę netto oraz cenę brutto . Cena musi uwzględniać wszystkie niezbędne koszty wymagane do zrealizowania opisanych działań.
Rozliczenie

Podstawą do rozliczenia zadania jest raport wygenerowany w aplikacji potwierdzający ilość sparowanych pojemników oraz dokumentacja zdjęciowa sporządzona za pomocą dostarczonego oprogramowania.
Uwagi:Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: