Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23850809 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi tłumaczenia symultanicznego
Organizator:Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta
Adres: Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
NIP:PL6610003945
Telefon / fax:412672109
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125759
Opis:Wykonanie usługi tłumaczenia symultanicznego w kombinacji polsko-angielskiej 8 spotkań on-line (1 spotkanie tj. 4 godzinny blok), w terminie od 20 września do 20 grudnia 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. Tłumaczenie wykonane przez dwóch tłumaczy.
Rozmowa dot. będzie bieżących działań realizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminę Sogndal w Norwegii w ramach umowy bilateralnej nr 1/2022 i nawiązywać będzie do dobrych praktyk n/w zagadnień:
- rozwój przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń z zakresu edukacji,
- działań z zakresu ekologii,
- partycypacji społecznej.
Tłumaczenie symultaniczne będzie zrealizowane podczas spotkania on-line, poprzez platformę ZOOM pomiędzy przedstawicielami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a Gminą Sogndal. Ilość uczestników od 3 do 15 osób.
O dokładnej dacie spotkania Wykonawca zostanie poinformowany 7 dni przed planowanym spotkaniem on-line drogą mailową, bądź telefonicznie.
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-000/19 - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Część 1
Wykonanie usługi tłumaczenia symultanicznego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Wykonanie usługi tłumaczenia symultanicznego w kombinacji polsko-angielskiej 8 spotkań on-line (1 spotkanie tj. 4 godzinny blok), w terminie od 20 września do 20 grudnia 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. Tłumaczenie wykonane przez dwóch tłumaczy.
Rozmowa uczestników spotkań dotyczyć będzie bieżących działań realizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminę Sogndal w Norwegii w ramach umowy bilateralnej nr 1/2022 i nawiązywać będzie do dobrych praktyk n/w zagadnień:
- rozwój przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń z zakresu edukacji,
- działań z zakresu ekologii,
- partycypacji społecznej.
Tłumaczenie symultaniczne będzie zrealizowane podczas spotkania on-line, poprzez platformę ZOOM pomiędzy przedstawicielami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a Gminą Sogndal, a szacowana ilość uczestników na każdym spotkaniu wahać się będzie od 3 do 15 osób.
O dokładnej dacie spotkania Wykonawca zostanie poinformowany 7 dni przed planowanym spotkaniem on-line drogą mailową, bądź telefonicznie.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-19
Termin składania:2022-09-19
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-09-20
Koniec realizacji
2022-12-20
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania usługi; w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca powinien wskazać, że w okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to za okres prowadzenia działalności zrealizował co najmniej dwa tłumaczenia dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tłumaczenia symultanicznego online
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania usługi
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Formularz ofertowy (załącznik 1).
Wykaz co najmniej dwóch tłumaczeń dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie tłumaczenia symultanicznego online z podaniem jst, dla której świadczona była usługa oraz terminem wykonania usługi (w okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to za okres prowadzenia działalności)
Opis

1. Każdorazowo po odbytym tłumaczonym przez Wykonawcę spotkaniu online zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę po każdym spotkaniu online.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie przyjętego przez zamawiającego protokołu odbioru bez uwag.
3. Faktury wystawione przez Wykonawcę wystawione w miesiącu grudniu będą płatne w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie przyjętego przez zamawiającego protokołu odbioru bez uwag.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-09
Data ostatniej zmiany
2022-09-09 15:53:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto za całość zamówienia - 100 pkt
Punktacja dla kryterium cena brutto oferty wyliczana będzie według następującego wzoru
P1 - 100 pkt.
P1 = (Cmin / Co) x100
Cmin - najniższa cena brutto
Co - cena badanej oferty
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Woś
tel.: 412672109
e-mail: wos.anna@um.ostrowiec.pl
Kod CPV:79540000-1
Numer dokumentu:2022-42003-125759, WPR-II.042.21.12.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: