Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20475107 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi transportowej osób
Organizator:Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu
Adres: Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. zgorzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:75 77 525 59
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24777
Opis:Wykonanie usługi transportowej pn. dowóz i odwóz uczestników zajęć Klubów Seniora w Tylicach oraz Gozdaninie w ramach projektu pn. "Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów!"
Części zamówienia

Część 1
Usługa transportowa
Budżet

95000,00 PLN
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportowej pn. Dowóz i odwóz uczestników zajęć Klubów Seniora w Tylicach oraz w Gozdaninie w ramach projektu "Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów!" Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-07
Termin składania:2021-01-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
zgorzelecki
Gmina
Zgorzelec
Miejscowość
Tylice
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
zgorzelecki
Gmina
Zgorzelec
Miejscowość
Gozdanin
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPDS.09.02.01-02-0010/19 - Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów!
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Stronom przysługuje prawo do odstąpienie od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu, gdy Przewoźnik:
a) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 3 dni,
b) jeżeli pomimo uprzednich, dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z umową, lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Przewoźnik może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający dopuszcza również dokonanie zmiany umowy w przypadku stwierdzenia,
że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie tej umowy.
4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Wykonawca dysponuje potencjałem osobowym zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. Wykonawca dysponuje co najmniej 2 odpowiednimi pojazdami do realizacji zadania, tj. w pełni sprawnymi (posiadającymi ważne badania diagnostyczne), zapewniającymi bezpieczeństwo i komfort pasażerów; w pojazdach muszą być zapewnione odpowiednie warunki bhp i higieniczne;
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-12-28
Data ostatniej zmiany
2020-12-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Waga kryterium: 100 %
W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pc =Cn / Cb * W
gdzie :
Pc - ilość uzyskanych punktów
Cn - cena brutto najtańszej oferty
Cb - cena brutto badanej oferty
W - waga procentowa kryterium
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Grzechnik
tel.: 75 77 525 59
e-mail: sekretariat@gokzgorzelec.pl
Kod CPV:60100000-9
Numer dokumentu:2020-13431-24777
Źródło: Internet i własne
Załączniki: