Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi wzorcowania maszyn wytrzymałościowych, aparatów vss, czujników zegarowych, sit, koszy do ekstraktora ultradźwiękowego
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Adres: ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77/4744002 wew. 12
E-mail:
Opis:Wykonanie usługi wzorcowania maszyn wytrzymałościowych, aparatów vss, czujników
zegarowych, sit, koszy do ekstraktora ultradźwiękowego w Wydziale Technologii -
Laboratorium Drogowego GDDKiA O/ Opole przy ul. Żerkowickiej lc 45-850 Opole.
1. Opis usługi:
Wykonanie wzorcowania maszyn wytrzymałościowych, aparatów vss czujników
zegarowych elektronicznych, sit, koszy do ekstraktora ultradźwiękowego zgodnie z pkt.2
w siedzibie Zamawiającego lub odebranie tych urządzeń od Zamawiającego i dostarczenie
po wzorcowaniu. Maszyny wytrzymałościowe powinny być wzorcowane w miejscu
ustawienia maszyny w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca przewiduje
wzorcowanie pozostałego wyposażenia w innym miejscu, powinien zapewnić transport
własny lub za pośrednictwem kuriera. Transport powinien być ubezpieczony w razie
zaginięcia lub uszkodzenia wyposażenia na kwotę zapewniającą odszkodowanie z tytułu
zakupu nowego wyposażenia o tych samych parametrach i w stanie nie gorszym niż w
takim, którym przekazano go Wykonawcy. Koszt transportu w obie strony ponosi
Wykonawca i powinien go uwzględnić w formularzu ofertowym.
2. Wykaz urządzeń objętych zamówieniem:
a) maszyna wytrzymałościowa do badania betonu zakres do 2000 kIM- 3 sztuki,
b) maszyna wytrzymałościowa zakres do 50 kN - 5 sztuk,
c) maszyna wytrzymałościowa vss trzyczujnikowa - 2 sztuki,
d) maszyna wytrzymałościowa vss jednoczujnikowa - 3 sztuki,
e) czujnik zegarowy elektroniczny Mitutoyo 0-25mm - 9 sztuk,
f) sito kontrolne tkane/perforowane - 78 sztuk,
g) kosz do ekstraktora ultradźwiękowego o średnicy oczek 0,063mm marki Infratest - 5
sztuk
3. Usługa powinna być realizowana przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność
wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz
zakres akredytacji niezbędny do realizacji wzorcowań przedstawionego wyposażenia
pomiarowego. Wzorcowanie powinno być potwierdzone świadectwem wzorcowania
przekazanym nie później niż do 20.03.2018. Świadectwa wzorcowania wydane dla
wzorcowań sit powinny również uwzględniać ocenę wzorcowania z wymaganiami PN-ISO
3310-1 i PN-ISO 3310-2.
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy dostarczyć na adres:
GDDKiA Oddział w Opolu Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe ul. Żerkowicka lc
45-850 Opole, lub e-mailem jczmiel@gddkia.gov.pl lub faksem nr 77/ 4744002 w.29 do
dnia 07.02.2018 godz. 12:00.
Termin składania:2018-02-07
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
5 tygodni od podpisania umowy, maksymalnie do 20.03.2018.
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi
w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał
swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%,
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 907, z
późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa dot. realizacji zamówienia - wzór w
załączeniu.
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odpowiedzi na wybrana ofertę oraz
zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie 8 dni, tj. do
07.02.10 do godz. 12:00.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Jan Czmiel, tel. 77/4744002 wew. 12
Numer dokumentu:O.Op.T-1.2415(B)-001.2018
Źródło: Internet i własne