Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie usługi zakresu ochrony bezdomnych zwierząt
Organizator:Gmina Miłki
Adres: ul. Mazurska 2,, 11-513 Miłki
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:874211084, 87 4211060 , fax. 87 4211084
Opis:Wójt Gminy Miłki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi zakresu ochrony bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miłki w 2018 r.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegające na:
1. Przetransportowanie na własny koszt i przyjęcie do schroniska na podstawie protokołu przekazania, psów wyłapanych z terenu gminy Miłki, przebywających aktualnie w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska - Kuncewicz, Bystry 26, 11-500 Giżycko
- na dzień 1.12.2017 r. w schronisku przebywało 15 szt. psów i stan ten może ulec zmianie.
2. Przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska z terenu Gminy Miłki.
3. Prowadzenie obserwacji psów w okresie kwarantanny.
4. Utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, a w szczególności:
a) zakup paszy dla zwierząt ze środków własnych z uwzględnieniem dziennych norm żywieniowych,
b) przygotowanie karmy i karmienie zwierząt,
c) utrzymywanie przyjętych zwierząt w warunkach zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt.
5. Wyłapywanie i odbieranie zwierząt z miejsca ich przebywania, wskazanego przez zamawiającego w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia środkiem transportu odpowiednio wyposażonym do przewozu zwierząt dopuszczonym do transportu przez właściwe służby weterynaryjne.
6.Opieka nad zwierzętami łącznie z opieką weterynaryjną.
7. Sterylizacja suczek i kastracja psów.
8. Poinformowanie zamawiającego w terminie do 30 dni o wydaniu, sprzedaży lub zgonie zwierzęcia, przy czym koszty utylizacji zwłok ponosi wykonawca .
9. Prowadzenie dokumentacji i znakowania psów umożliwiających identyfikację zwierzęcia w okresie pobytu w schronisku
10. Zapewnienie 100 % rotacji w ciągu roku liczonej od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska.
11. Prowadzeniu działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania zwierząt do adopcji.
12. Odławianie psów, które pogryzły człowieka i dostarczanie ich do lekarza weterynarii na obserwację w terminie do 5 godz. od chwili zgłoszenia przez zamawiającego.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: VIII Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu cenowym w formie pisemnej w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 10.00 w kopercie zamkniętej z dopiskiem na kopercie ,,Oferta na usługi z zakresu ochrony bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miłki w 2017 r.
Ofertę można przesłać na adres: Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu pokój nr 8. Decyduje data wpływu oferty .
Złożoną ofertę można wycofać lub dokonać jej zmiany przed ustalonym terminem składania ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty nie spełniające warunków , niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
Otwarcie ofert:IX Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, pokój nr 5.
Termin składania:2017-12-19
Miejsce i termin realizacji:III Termin realizacji umowy:
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:IV Wymagania stawiane wykonawcy:
1. Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy.
2. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas realizacji zamówienia.
3. Wskazanie osoby do kontaktów w przypadkach zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt, podanie telefonów kontaktowych, numerów fax, wskazanie innych niezbędnych informacji służących sprawnej i terminowej realizacji zamówienia.
X Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zobowiązany jest podpisać w Urzędzie Gminy Miłki, ul. Mazurska 2 umowę na wykonie usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. VII, niekompletne, złożone winnej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
XI Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony składającego ofertę w przypadku, gdy zaoferowana cena przekracza wartość środków finansowych przeznaczonych na ten cel zaplanowanych w budżecie gminy na 2018 r.
Kontakt:XII Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Bronisław Kołodko Tel. 874211084
Numer dokumentu:RR.271.2.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: