Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-02-12
Przedmiot ogłoszenia:WYKONANIE UTWARDZEŃ PLACÓW
Organizator:Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. w Prudniku
Adres: ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 Prudnik
Województwo / powiat: opolskie, pow. prudnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax (77) 436 32 06, (+48) 530 322 681
Opis:,,WYKONANIE UTWARDZEŃ PLACÓW NA TERENIE GOSPODARSTWA WIERZBIEC".
Specyfikacja:Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w ,,Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (SIWZ). SIWZ wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Spółki - www.skprudnik.eu (zakładka PRZETARGI/ZAPYTANIA dział AKTUALNE PRZETARGI). Nie przewiduje się wydania materiałów przetargowych w formie papierowej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do sekretariatu Zarządu Spółki (osobiście lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2024r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,PRZETARG - WYKONANIE UTWARDZEŃ PLACÓW NA TERENIE GOSPODARSTWA WIERZBIEC"
Otwarcie ofert:Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.02.2024r. o godz. 1200, bez udziału oferentów. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną na email.
Termin składania:2024-02-26
Wadium:5.000,00zł
Wymagania:Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:

a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ
i przyjmuje je bez zastrzeżeń

b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ

c) zrealizowanie całości prac ujętych w SIWZ w ciągu 80 dni od momentu podpisania umowy i przekazania terenu budowy
d) wniesienie wadium w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) płatne przed terminem składania ofert na rachunek Zamawiającego Bank Śląski
98 1050 1490 1000 0022 6978 4530 z zaznaczeniem celu wpłaty - ,,Wadium wykonanie utwardzeń placów gospodarstwo Wierzbiec".
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc ), o czym Zamawiający pisemnie powiadomi oferentów. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo Zamówień Publicznych.
Kontakt:Informacji dotyczących składania ofert udziela Robert Waśniewski (+48) 530 322 681
Źródło: Internet i własne
Załączniki: