Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24467296 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie w roku 2023 badań wód podziemnych
Organizator:GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Adres: ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
łódzkie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 52 323-45-00, fax: 52 323-45-04
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia :
Wykonanie w roku 2023 badań wód podziemnych w piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinkach 2, 3, 4 i 6, w sąsiedztwie południowej obwodnicy miasta Torunia, przy Autostradzie A1 Toruń-Stryków w miejscowości Kuczek, w sąsiedztwie obwodnicy Inowrocławia oraz
badań wód opadowych odprowadzanych z drogi ekspresowej S-5 w rejonie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody ,,Czyżkówko" z podziałem na zadania:

Zadanie 1 - Wykonanie badań wód podziemnych w 9 piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku 3: Aleksandrowo-
Tryszczyn (odcinek 3) oraz badań wód opadowych odprowadzanych z drogi ekspresowej S-5 w rejonie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody ,,Czyżkówko";

Zadanie 2 - Wykonanie badań wód podziemnych w 5 piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku 4: Tryszczyn (bez
węzła) - Białe Błota (bez węzła);

Zadanie 3 - Wykonanie badań wód podziemnych w 3 piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku 6: od węzła "Szubin" (z węzłem) do węzła "Jaroszewo"(z węzłem);

Zadanie 4 - Wykonanie w badań wód podziemnych w 7 piezometrach zlokalizowanych w sąsiedztwie południowej obwodnicy miasta Torunia;

Zadanie 5 - Wykonanie badań wód podziemnych dla ujęcia wody Kuczek w piezometrach P-1 i P-2 w rejonie autostrady A1 na odcinku Czerniewice-granica
województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego;

Zadanie 6 - Wykonanie badań wód podziemnych w 6 piezometrach i 6 studniach eksploatacyjnych w rejonie ujęcia komunalnego dla miasta Inowrocławia w
miejscowości Trzaski w sąsiedztwie obwodnicy Inowrocławia.

Zadanie 7 - Wykonanie badań wód podziemnych w 7 piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku 2 : od węzła Dworzysko
(bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem).
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy sekretariat Ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
lub na adresy e-mail: Sekretariat_BYD@gddkia.gov.pl lub mwisniewski@gddkia.gov.pl
do dnia 12.01.2023 r. do godz. 10.00
Termin składania:2023-01-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2023 r.
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Inne dane:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100%;
Badania objęte zamówieniem, oraz pobór prób powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z pózn.zm.). W związku z powyższym konieczne jest dołączenie do oferty certyfikatu akredytacji wraz z jego zakresem w którym należy wskazać (zaznaczyć) wymagane pozycje.
Termin ważności certyfikatów akredytacji laboratorium badawczego musi obejmować okres wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawa do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny;
Materiały dotyczące zakresu prac:
? Opis przedmiotu zamówienia,
? Projekt umowy.

Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem do 130 tys. zł netto

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Michał Wiśniewski, tel. 52 3234556, e-mail:mwisniewski@gddkia.gov.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: