Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku
Organizator:Akademia Morska w Szczecinie
Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 914 809 400, faks 914 809 575
E-mail:
Opis:Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku dydaktycznym nr 2 przy ulicy Willowej 2 w Szczecinie
1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na wykonaniu (dostawa i montaż) wentylacji mechanicznej i instalacji ciepła technologicznego na poddaszu budynku oraz anemostatów, kratek i zaworów na wszystkich kondygnacjach budynku dydaktycznego nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ulicy Willowej 2, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. WENTYLACJA MECHANICZNA W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać kompletne układy wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami (centrale wentylacyjne, wentylatory, regulatory) oraz niezbędnym osprzętem (przepustnice, tłumiki, regulatory przepływu itp.) i wentylacji grawitacyjnej, w zakresie kondygnacji poddasza, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Kanały należy zaizolować wełną mineralną grubości 80mm w płaszczu z folii aluminiowej. W zakres przedmiotu umowy wchodzą wszystkie kanały i urządzenia wentylacyjne na kondygnacji poddasza, w tym kanały wentylacji grawitacyjnej oznaczonych jako Wg. Obecnie kanały wentylacyjne wyprowadzone są ponad posadzkę poddasza i zakończone klapami przeciwpożarowymi. Kanały na kondygnacjach od 0 do +4 zostały już wykonane (oprócz anemostatów i kratek wentylacyjnych). Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi montaż elementów końcowych nawiewnych, wywiewnych (anemostaty, kratki, zawory) wraz ze skrzynkami rozprężnymi i podłączeniem ich do istniejącej instalacji poprzez przepustnicę regulacyjną - na wszystkich kondygnacjach. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: - Dostawa central wentylacyjnych w okolice miejsca montażu - Uzgodnienie wymiaru otworu transportowego w ścianie szczytowej - Za pomocą urządzeń do transportu pionowego i poziomego wprowadzenie central wentylacyjnych w miejsce montażu - Wykonanie podkonstrukcji stalowych pod centrale (ramy z dwuteowników ułożone na ścianach murowanych, zgodnie z rysunkami w Projekcie Wykonawczym branży konstrukcji) - Montaż central wentylacyjnych na przygotowanych podkonstrukcjach - Montaż wszystkich przewodów wentylacyjnych, znajdujących się w przestrzeni poddasza, - Montaż elementów instalacji tj. przepustnic, regulatorów, klap zwrotnych, czujników CO2 i inne niezbędne, określone dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją - Wykonanie izolacji - Wykonanie automatyki sterującej wentylacją mechaniczną - Wykonanie podłączeń do elementów dachowych - wyrzutnie - oraz montaż podstaw dachowych i elementów kończących Uwaga: niektóre elementy kończące instalacje są już wykonane, należy dokonać wizji lokalnej w celu dokładnego określenia zakresu robót do wykonania - Montaż wentylatorów kanałowych znajdujących się na poziomie poddasza wraz z kanałami w izolacji - Montaż elementów nawiewnych i wywiewnych (anemostaty, kratki, zawory) wraz ze skrzynkami rozprężnymi, przepustnicą regulacyjną i podłączeniem przewodem elastycznym do istniejącej instalacji - wszystkie kondygnacje - Rozruch urządzeń wraz z nastawą parametrów pracy instalacji (wydajność, ciśnienie, przepływ itp.) - Regulacja wydajności instalacji wentylacji mechanicznej na wszystkich kondygnacjach. Z wykonania wyłączony jest układ CNWk. CIEPŁO TECHNOLOGICZNE W zakresie wykonania instalacji ciepła technologicznego jest wykonanie odcinków instalacji od zaworów znajdujących się ponad posadzką poddasza do central wentylacyjnych. Instalację należy wyposażyć w elementy odcinająco regulacyjne określone w projekcie wykonawczym (zawory, pompy). Należy także m.in. dostarczyć i zamontować zawory trójdrogowe wraz z automatyką central. Instalację wykonać z rur stalowych zaciskanych zewnętrznie ocynkowanych. Instalację należy zabezpieczyć przed zamarzaniem kablem grzewczym następnie zaizolować izolacją termiczną o cechach NRO (nie rozprzestrzeniająca ognia). - Montaż rurociągów ciepła technologicznego w przestrzeni poddasza - odcinki od zaworów na poziomie podłogi poddasza do central wentylacyjnych - Montaż niezbędnej armatury instalacji CT przy centralach wentylacyjnych - Próby szczelności - Montaż kabli grzewczych na poddaszu na rurociągach CT - Wykonanie izolacji na rurociągach CT i armaturze - Rozruch urządzeń wraz z nastawą parametrów pracy instalacji (wydajność, ciśnienie, przepływ itp.) KANALIZACJA SANITARNA W zakresie kanalizacji sanitarnej należy wykonać instalację odpływu skroplin. W zakresie są odcinki od central wentylacyjnych do pionu w przestrzeni poddasza. Przy każdej centrali należy zamontować syfon. Dostawa syfonów wraz z centralami wentylacyjnymi. - Montaż rurociągów odpływu skroplin z central wentylacyjnych. - Montaż syfonów przy centralach wentylacyjnych - Próba szczelności wykonanej instalacji Niniejszy opis przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie z następującymi załącznikami (lista ułożona jest zgodnie z hierarchią dokumentów): - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Projekt Wykonawczy wentylacji mechanicznej - Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych - Projekt Wykonawczy konstrukcji - Przedmiar Robót Uwaga 1: Przedmiot zamówienia stanowią wybrane zakresy i pozycje z całości prac przewidzianych w Projekcie Wykonawczym. Roboty objęte zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarze Robót (zał. nr 10 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 8 do SIWZ), Projekty Wykonawcze (zał. nr 9.1 - 9.3 do SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ). Uwaga 2: Zamawiający informuje, że podczas wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w budynku prowadzone będą również inne roboty budowlane i instalacyjne, wykonywane przez wykonawców wyłonionych w ramach innych przetargów na roboty budowlane. W celu zapewnienia właściwej koordynacji prac zostaną przez Zamawiającego wprowadzone wspólne narady koordynacyjne. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 27.05.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Montaż instalacji wentylacji mechanicznej
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Miejsce i termin składania ofert: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (papierowa)
Adres:
Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 A, 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-05, godzina: 12:30,
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 05.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 13.30.
Termin składania:2019-06-05
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-15
Wadium:12 000,00 zł
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: o kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz zawierający co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz zawierający co najmniej jedną osobę uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: o kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; w szczególności odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin gwarancji 10,00
kary umowne 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:45331200-8,45300000-0,45331000-6,45330000-9,45332200-5,45332300-6
Numer dokumentu:549924-N-2019, AR/262- 07/19
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2019-05-20 r
Załączniki:
2019-06-03 09:45
Sprostowanie

Ogłoszenie nr 540109330-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549924-N-2019
Data: 20/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-04, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-05, godzina: 12:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi 04.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 13.00.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi 05.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 13.30.

2019-05-21 09:18
Aktualizacja ogłoszenia

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.