Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17988704 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wewnętrznego rurociągu instalacji gazów medycznych
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Adres: ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. słupecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 63 275 23 00 fax 63 275 21 16
Opis:I. Przedmiot zapytania:
Wykonanie wewnętrznego rurociągu instalacji gazów medycznych, dla tlenu, sprężonego
powietrza medycznego, powietrza do napędu narzędzi/powietrza technicznego oraz próżni wraz z
niezbędnymi odejściami do pionów i podłączeniem do sieci zewnętrznej - zasilającej oraz do sieci
rozprowadzającej nowego budynku.
Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz
niektórych innych ustaw, Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z jej
późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów
medycznych poniższe komponenty, materiały, półprodukty i urządzenia występujące w instalacji
gazów medycznych muszą posiadać niezależny certyfikat CE dla wyrobu medycznego
odpowiedniej klasy, deklarację zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku
zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych. Zamawiający wymaga następujące wyroby z certyfikatami:
1) rury i złączki do gazów medycznych, klasa lla/llb w zależności od typu gazów,
2) zawory kulowe do gazów medycznych.
Połączenie nierozłączne rurociągów należy wykonać lutem twardym srebrnym przy użyciu
odpowiednich złączek lub kształtek. Lut użyty do lutowania nie powinien zawierać więcej niż 0,025
% (g/g) kadmu. Przy systemach rurociągowych gazów medycznych używa się lutu twardego o
wysokiej zawartości srebra typu LS 45 lub innego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO
7396-1:2016-07, Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do
sprężonych gazów medycznych i próżni. Podczas lutowania twardego lub spawania połączeń
rurociągów muszą być one w sposób ciągły płukane od wewnątrz gazem osłonowym. Połączenia
mechaniczne (itd. połączenia kołnierzowe lub gwintowane) mogą być użyte do podłączenia do
rurociągu takich elementów jak zawory odcinające, punkty poboru, reduktory ciśnienia, elementy
sterowania i monitorowania oraz czujniki systemów alarmowych. Nie dopuszcza się kielichowania i
roztłaczania rur oraz gięcia w celu uzyskania łuków na średnicach powyżej 42 mm.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, rurociągi powinny być trwale
oznakowane. Rury do gazów medycznych powinny posiadać jednoznaczne oznaczenie
kolorystyczne. Naklejki z oznaczeniami powinny być zlokalizowane w pobliżu zaworów, złączek,
połączeń przewodów, zmianach kierunku, przed i za przejściem przez ściany, itd. Etykiety powinny
być umiejscawiane min. co 10m. Wysokość tekstu na plastikowych, samoprzylepnych etykietach
powinna wynosić 6mm i musi umożliwiać identyfikację każdego gazu. Wystarczającą szerokością
etykiet jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne oznaczenia producentów rur powinny zostać usunięte
przed oznakowanie instalacji. Na etykietach, oprócz oznakowania gazu, jaki przepływa przez daną
rurę musi znajdować się również kierunek przepływu niniejszego gazu. Należy pilnować
oznakowania rur podczas prac konserwatorskich.
Rurociągom, przez które przepływają gazy medyczne, należy zapewnić odpowiednie podparcie. W
przypadku, gdy rury przechodzą w bezpośrednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbędne
jest podparcie ich z obu stron w celu zapobiegnięcia ewentualnemu stykaniu się instalacji.
Podpory, które stabilizują rury gazów medycznych powinny być wykonane z materiału odpornego
na korozję, bądź zabezpieczone tak, aby zminimalizować ryzyko jej wystąpienia. Ma to na celu
zapobiegnięcie reakcją, które przebiegałyby pomiędzy rurami a ich podporami. Rurociągi nie
powinny być wykorzystywane jako podpory dla innych rurociągów lub kanałów kablowych ani
wspierać się na nich. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy
rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów
medycznych i próżni odstępy pomiędzy rurami z miedzi lub innej normy równoważnej,
pozwalającej na podstawie aktualnych przepisów prawa wprowadzić wyrób do obrotu i używania,
które stosuje się do gazów medycznych (wymiary muszą być zachowane zarówno w pionie jak i w
poziomie) są następujące:
MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PODPARCIAMI
Średnica zewnętrzna rury [mm] Maksymalny odstęp między podparciami [m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2
od 35 do 54 2,5

Uszkodzenia wynikające z kontaktu z materiałami powodującymi korozję (itd. uchwyty rurociągów)
powinny być zminimalizowane przez osłonięcie zewnętrznej powierzchni rurociągu
nieprzepuszczalnym materiałem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt może wystąpić.
Szczególną uwagę należy zwrócić jednak na podpory znajdujące się w pobliżu wszystkich
elementów rurociągu, które nie są prostkami. Rurociągi nie muszą być układane ze spadkiem. W
przypadku próżni podciśnienie spowoduje odparowywanie wilgoci z instalacji.
PRZYWIESI A: Wymagania dotyczące elementów do mocowania przewodów i urządzeń
instalacyjnych: Elementy muszą być wykonane ze stali ocynkowanej, z powłoką cynkową o
grubości nie mniejszej niż 12|jm. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję
elementy mocowań powinny być odpowiednio zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi w
zależności od kategorii korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 lub innej normy
równoważnej, pozwalającej na podstawie aktualnych przepisów prawa wprowadzić wyrób do
obrotu i używania. Elementy systemu powinny być zgodne z instrukcją producenta.
Instalację należy wykonać na poziomie piwnicy budynku głównego szpitala, zgodnie z rysunkiem
RZUT PIWNICY, Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Długość rurociągu 11 Om.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 23.09.2019 r. do godziny 12:00. Ofertę należy
umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie
oznaczonej napisem: ,,Oferta na wykonanie wewnętrznego rurociągu instalacji gazów
medycznych, dla tlenu, sprężonego powietrza medycznego, powietrza do napędu
narzędzi/powietrza technicznego oraz próżni wraz z niezbędnymi odejściami do pionów i
podłączeniem do sieci zewnętrznej - zasilającej oraz do sieci rozprowadzającej nowego
budynku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - nie
otwierać przed dniem 23.09.2019 r. do godz. 12:30".
2. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Ofertę należy dostarczyć
do sekretariatu szpitala, budynek C, parter.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 12:30 w pok. nr 03.
Termin składania:2019-09-23
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia oraz płatności:
1. 21 dni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:II. Wymagania stawiane Wykonawcom:
1. Uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń.
2. Uprawnienia do dozoru urządzeń występujących w gazach medycznych.
3. Potwierdzenie znajomości aktualnych norm i przepisów. Celem potwierdzenia należy złożyć:
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 13458:2016 lub innej
równoważnej, która swoje wymagania odzwierciedla w Dyrektywie 93/42/EWG,
- Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną dla systemu rurociągów do gazów
medycznych,
- Deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie wymagań i norm PN-EN ISO 7396:2016 oraz
PN-EN ISO 7396:2011 lub równoważną.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
- formularz ofertowy wg wzoru - zał. nr 2,
- podpisany wzór umowy - zał. nr 3,
- dokumenty wymienione w ust. 3,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
2. Należność za wykonaną usługę uregulujemy po odbiorze zleconego przedmiotu
zamówienia, przelewem z naszego rachunku bankowego, w terminie do 30 dni po
dostarczeniu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
IV. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%.
Kontakt:V. Osoba uprawnione do kontaktu:
Izabela Kubiś - tel. 604 228 749, ikubis@szpital.slupca.pl; dt@szpital.slupca.pl
Numer dokumentu:SPZOZ/ZP/ZO/382/9/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: