Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa Mazury w Olecku
Adres: Lesk 20, 19-400 Olecko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 87 520 44 79
Opis:wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem dwufunkcyjnym gazowym w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 18/4 w Olecku
Miejsce i termin składania ofert: a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście lub pocztą, na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Mazury", Lesk 20, 19-400 Olecko
b) ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej kopercie ( dane firmy oraz nazwa zadania)
c) ostateczny termin wpływu oferty 23.02.2018 r. do godz.l0:00.
Termin składania:2018-02-23
Wymagania:2) Oferta powinna zawierać:
a) Cenę netto, podatek VAT i cenę brutto całości zamówienia;
b) Termin zakończenia prac - nie później niż do 2 m-cy od przekazania placu budowy;
c) Okres gwarancji - nie mniej niż 36 m-cy;
d) Warunki płatności - nie więcej niż 21 dni od dnia złożenia faktury wraz z protokołem odbioru.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie obejmuje demontaż istniejącej instalacji c. o. wraz z kotłem na opał stały, montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego i wkładu kominowego oraz doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej.
Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin i wykonania niezbędnych pomiarów we własnym zakresie na własny koszt. Specyfikacja planowanych robót (zakres) ma wynikać z rzetelnej oceny, opartej na wiedzy i doświadczeniu oferenta, sposób wykonania musi być zgodny z prawem budowlanym oraz technologią producentów.
4) Wymagania niezbędne do rozpatrzenia i przyjęcia oferty: - terminowe dostarczenie kompletu dokumentów.
6) Cena będzie głównym, choć nie jedynym kryterium wyboru ofert.
7) Wybór Wykonawcy nastąpi do dnia 26.02.2018 r. o wyborze Zarządca poinformuje na stronie internetowej (BIP).
8) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie do 28.02.2018 r.
9) Z wybranym wykonawcą podpisywane będą zlecenia na każde zadanie odrębnie.
10) Zastrzega się możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
Kontakt:5) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
a) z ramienia Urzędu Miejskiego - Tomasz Łapucki, tel. 87 520 33 01
b) z ramienia Zarządcy - Helena Klimasara, tel. 87 520 44 79
Źródło: Internet i własne