Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wiat stadionowych
Organizator:MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W JAŚLE IM. MJRA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA"
Adres: ul. Władysława Sikorskiego 15, 38-200 Jasło
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jasielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 509 844 925
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia oferty cenowej
na realizację zadania pn.: ,, Wykonanie 2 szt wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekt przy ul.
Śniadeckich 15 ".
l.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest realizacja zadania pod nazwą ,, Wykonanie 2 szt. wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na obiekt stadionu przy Ul. Śniadeckich 15 w Jaśle".
Zakres robót objęty niniejszym zapytaniem obejmuje:
1) wykonanie dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych o konstrukcji aluminiowej z profili zamkniętych zabezpieczonych poprzez malowanie proszkowe na kolor popielaty. Każda wiata ma być wyposażona w 13 miejsc- krzesełek plastikowych dla zawodników o wysokości oparcia 25 cm w kolorze czarnym. Pokrycie wiat poliwęglan komorowy . Wiaty winny być wyposażone w podesty z blachy ryflowanej aluminiowej pokryte sztuczną trawą oraz komplet demontowanych kół jezdnych pozwalających na przestawianie wiaty na boisku . Boki wiat należy wykonać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Przedmiotem zamówienia, który należy doliczyć do ceny ofertowej jest również dostawa i montaż wykonanych wiat na stadion MOSiR Jasło, Ul. Śniadeckich 15 , 38-200 Jasło.
3) Wraz z wiatami Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej pozwalającej na bezpieczne użytkowanie wiat tj. dokumentacji projektowej, atestu lub deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania .
4) Wykonawca zobowiązuje się do udzjelenia gwarancji na przedmiot zamówienie na okres 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru wiat.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy składać do dnia 15.06.2022 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego Ul. Sikorskiego 15, 38-200 Jasło- budynek administracyjny, pokój biurowy .
Termin składania:2022-06-15
Miejsce i termin realizacji:2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20.07.2022 r.
Wymagania:3.Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena ofertowa brutto - 100 pkt.
4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania . S.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) Wartość roboty budowlanej oraz dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
3) Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną robotę budowlaną-dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
6.Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2) Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Ofertę cenową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie podlegała ocenie.
4. Informacje dotyczące zawierania umowy.
1) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
2) W przypadku, gdy oferta o najniższej cenie przekracza środki założone w budżecie miasta na realizacje zadania, Zamawiający może przystąpić do negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył ofertę o najniższej cenie, lub może unieważnić postępowanie.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy i odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
Kontakt:3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Roman Stygar , tel. 509 844 925, e-mail: romek@mosir-jaslo.pl
Numer dokumentu:SO 5581/45/ 2022
Źródło: Internet i własne