Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19809531 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wraz z montażem instalacji nagłaśniającej w hali sportowej
Organizator:Gmina Radków
Adres: Rynek 1, 57-420 Radków
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 87 35 028 lub 570 032 104
E-mail:
Opis:Gmina Radków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania ,,Wykonanie wraz z montażem instalacji nagłaśniającej w hali sportowej w Ścinawce Średniej"
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Opis zakresu prac znajduje się w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin przesłania ofert.
Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie, Ul. Rynek 1, 57-420 Radków, w godz.ch: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek - czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera pod w/w adres lub przesłać na adres e-mail a.kowalczyk@radkowklodzki.pl w nieprzekraczalnym terminie 10.09.2020 r. do godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem ..Oferta na wykonanie wraz z montażem instalacji nagłaśniającej w hali sportowej w Ścinawce Średniej. Nie otwierać przed dniem 10.09.2020 r., Rodz. 12.00" Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi. Decyduje data i godz. wpływu do urzędu.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Gminy Radków oraz na stronie internetowej:
www.radkowklodzki.pl.
Termin składania:2020-09-10
Miejsce i termin realizacji:2. Przewidywany termin realizacji zamówienia:
do 26 października 2020 r.
Wymagania:4. Cena oferty
Cena powinna zawierać wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia oraz zestawienie rzeczowe stanowiące załącznik nr 2 do Zaproszenia.
7. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: najniższa cena.
8. Termin płatności:
21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.
Po dokonanym wyborze Zamawiający wystawi pisemne zlecenie wykonania usługi dla wybranego Wykonawcy.
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktu.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest pani Aleksandra Kowalczyk, e-mail: a,kowalczyk@radkowklodzki.pl, tel. 74 87 35 028 lub 570 032 104
Numer dokumentu:PRiWT.042.9.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: