Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20604503 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wycen nieruchomości
Organizator:Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Adres: ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Województwo / powiat: opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (+48) 77 40-50-311 fax: (+48) 77 40-50-385
E-mail:
Opis:Wykonanie w roku 2021 wycen nie więcej niż 213 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

Szczegóły
zamówienie na Wykonanie w roku 2021 wycen nie więcej niż 213 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
zaprasza do złożenia oferty na:
..Wykonanie w roku 2021 wycen nie więcej niż 213 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanvch", których przedmiotem będą :
CZEŚĆ 1 Rodzaj 1.
Wycena lokalu mieszkalnego (w tym pustostanu) z ustaleniem wartości udziału w nieruchomości wspólnej - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 75 nieruchomości.
Rodzaj 2a.
Wycena lokalu użytkowego (w tym garażu) z ustaleniem wartości udziału w nieruchomości wspólnej - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 10 nieruchomości.
Rodzaj 2b.
Wycena lokalu użytkowego (w tym garażu) z ustaleniem wartości udziału w nieruchomości wspólnej wraz z wyceną nakładów poczynionych przez najemców lokali - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 3 nieruchomości.
Rodzaj 2c.
Wycena nakładów poczynionych przez najemców lokali użytkowych (w tym garaży) w najmowanych nieruchomościach - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku dla 5 nieruchomości.
Rodzaj 3.
Wycena nieruchomości zabudowanej (budynkiem mieszkalnym lub użytkowym) - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 10 nieruchomości,
CZEŚĆ 2
Rodzaj 4.
Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanej (zapisanej w 1 księdze wieczystej) przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym lub bezprzetargowym - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 70 nieruchomości.
Rodzaj 5.
a) Wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednolokalowyrm w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 7 nieruchomości.
b) Wyceny udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielolokalowym w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 5 odrębnych udziałów w nieruchomości.
Rodzaj 6.
Wyceny wartości ograniczonego prawa rzeczowego (służebności gruntowej (drogowej) - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 10 praw do ustanowienia na nieruchomościach komunalnych.
Rodzaj 7.
Wyceny wartości ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) - w ilości nie więcej niż dokonanie szacunku 20 praw do ustanowienia na nieruchomościach komunalnych.
Miejsce i termin składania ofert: termin składania ofert 01.02.2021 godz. 14:45

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysztof.krajewski@kedzierzynkozle.pl
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu oferty wraz z drukami nr 1A i IB (stanowiące integralna cześć oferty1] oraz potwierdzonym za zgodnością z oryginałem Świadectwem nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości wraz z dokumentem zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ważnego na cały okres realizacji umowy), do dnia 01.02.2021r. do godz. 14:45 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysztof.krajewski@kedzierzynkozle.pl
2. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie i wstępna ofert zostanie dokonana w dniu 01.02.2021r. o godz. 15:00 w pokoju 7 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy Ul. Piastowskiej 17.
Termin składania:2021-02-01
Miejsce i termin realizacji:Czas trwania umowy do 20.12.2021r.
Terminy cząstkowe realizacji dla poszczególnych zadań:
1. Zlecenia rodzaju 1, 2a, 2b, 2c, 3 - do 21 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę,
2. Ziecenia rodzaju 4, 5a, 5b, 6, 7 - do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
Wymagania:4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia jego oferty w przypadku gdy Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie dwóch lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
SPOSÓB OBLICZANIA CENY
Cena brutto oferty jest zryczałtowaną ceną brutto zawierająca wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji nie będzie podlegała zmianom ani korektom. Ceny oferty podane będą przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w polskich złotych.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia w danej części i oferować tylko jedną cenę ostateczną w danej części.
ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY
1. Wykonawca będzie otrzymywał na bieżąco zlecenia w zakresie zadań wyszczególnionych w części 1 i 2 zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego z zachowaniem terminów cząstkowych.
2. Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego rachunku, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. W przypadku nieterminowego wykonania wyżej określonej pracy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% określonego w danym zleceniu wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku nieterminowego usunięcia wad i braków w operatach szacunkowych, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% określonego w danym zleceniu wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie prawnej lub osobie fizycznej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
6. Osoba realizująca zlecenia winna posiadać uprawnienia z zakresu wycen nieruchomości nadane w trybie rozdziału 4 działu V ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz, 1990 z późn. zm.).
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w poniższych przypadkach:
1. Nie wpłynie żadna oferta.
2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zamawiającego w danej części lub na całość zamówienia.
3. Nie wpłynie żadna ważna oferta.
4. Z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
Uwagi:Zamawiający: Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-20-55-601 Odbiorca/Płatnik: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
ul. Piastowska 17 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP: 749-00-15-170
Kontakt:Osoba do kontaktu: Krzysztof Krajewski, tel./fax. 77 40-50-314, email; krzysztof.krajewski@kedzierzynkozle.pl
Numer dokumentu:GNP-GN.271.2.1.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: