Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23963303 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wyceny lokali mieszkalnych
Organizator:Gmina Zbąszyń
Adres: ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 38-66-009 wew. 305
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie wyceny lokali mieszkalnych :
- nr 2a, w budynku nr 5 w Zbąszyniu, przy Ul. Plac Wolności,
oraz przygotowanie materiałów (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) w zakresie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu w oparciu o dostarczoną inwentaryzację zamawiającej
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 03.10.2022 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub e-mail urzad@zbaszyn.pl.
Termin składania:2022-10-03
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.10.2022 r.
Wymagania:na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
2. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100 %
- Termin: waga kryterium - %
3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Zamawiający dokona płatności za usługę, na rachunek bankowy zgłoszony na tzw. Białej Liście Podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wskazany na Białej Liście Podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
b) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności.
7. Termin związania ofertą 21 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
8. Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny.
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.
10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.
Kontakt:11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Wanda Kromska tel. 68 38-66-009 wew. 305
Źródło: Internet i własne
Załączniki: