Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie wymiany ogrodzenia
Organizator:Urząd Miasta Katowice
Adres: Młyńska 4, 40-098 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 32 259 39 09.
E-mail:
Opis:Proszę o złożenie oferty o treści zgodnej z załącznikiem nr 1,1A oraz 2 do niniejszego zapytania na:
Wykonanie wymiany ogrodzenia od strony południowej - budowa Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Boy'a Żeleńskiego 30 w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,MALUCH -utworzenie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego"
I. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia - zamówienie będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,MALUCH - utworzenie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego" Miejsce realizacji zamówienia: Katowice, ul. Boy'a Żeleńskiego 30.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
A. Wykonanie usług polegających na wycince 6 drzew - po ścięciu drzew Wykonawca jest zobligowany przekazać drewno do miejsca skupu zgodnie z poniższą instrukcją. Inwestor posiada zgodę na wycinkę drzew.
Wykonawca rozezna rynek wśród co najmniej trzech podmiotów skupujących materiały wtórne (drewno, złom) i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru najkorzystniejszą ofertę na wywóz pozyskanego materiału wtórnego. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu po akceptacji Inspektora Nadzoru pisemne potwierdzenie odbioru materiałów wtórnych, wystawione przez składowisko drewna w terminie do 7 dni od ich oddania. Na podstawie przekazanych potwierdzeń odbioru Urząd Miasta Katowice wystawi faktury punktowi skupu drewna, po czym środki finansowe z tego tytułu będą przekazane na wskazane w nich konto.
B. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej wraz z podmurówką, słupkami i fundamentami betonowymi.
C. Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego, montowanego na żelbetowym murze oporowym. Nowe ogrodzenie należy dostosować do już istniejącego ogrodzenia. Ogrodzenie winno być wykonane w ścianie muru oporowego. Oczka wykonane z drutu ocynkowanego powlekanego o grubości 5-6 mm.
D. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca winien uzgodnić wejście w teren działki sąsiedniej.
W kosztach ogólnych należy uwzględnić koszty wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz koszty zajęcia na czas robót chodnika
Istniejące uzbrojenie terenu pokazano na planie zagospodarowania terenu dołączonego do niniejszego zapytania (Załącznik nr la - rysunek nr 1).
Szczegółowy zakres prac został ujęty w Przedmiarze robót (Załącznik nr 2).
II. Warunki udziału oraz sposób oceny ich spełniania:
a) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej: jedną robotę w zakresie wykonania ogrodzenia panelowego na podmurówce.
b) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót budpowlanych tj. posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane, Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj :
> jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Specyfikacja:www.katowice.eu
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty oraz termin ,,otwarcia ofert": Wydział Inwestycji, Urząd Miasta Katowice, 40-006 Katowice, ul. Warszawska 4 w terminie do : 17.05.2018r. Godz. 11.30.
Ofertę można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: in@katowice.eu a następnie oryginał przesłać pocztą. Odczytanie cen nastąpi w dniu 17.05.2018r. Godz. 12.00.
w sali nr 365.
Termin składania:2018-05-17
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych tj. do 30tys. euro (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej według ,,Projektu umowy" stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Informacja o możliwości zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany - zgodnie z ,,Projektem umowy".
Informujemy, że postępowanie może zostać z ważnych przyczyn unieważnione lub odwołane.
Prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym wzorem oferty (załącznik nr 1) wraz z załączoną kalkulacją cenową (załącznik nr 2).
Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania zobowiązań zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Kontakt:W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Katowice pod nr tel. 32/ 25-93-611.
Numer dokumentu:IN-I.271.2.20.2018.WK IN-II.KW-00393/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: