Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15521201 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zabudowy targowej
Organizator:ToM-PaR Jerzy Rutkowski
Adres: Chabrowa 36, 05-080 Izabelin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:661 800 500
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:A. Wykonanie zabudowy targowej na AUTOMECHANIKA FRANKFURT 09.2018. Zabudowa 40 m2 stoiska.
B. Wykonanie zabudowy targowej na MIMS AUTOMECHANIKA MOSKWA 08.2018. Zabudowa 15,75 m2 stoiska.
C. Transport eksponatów na targi AUTOMECHANIKA FRANKFURT 09.2018 z załadunkiem i rozładunkiem 2 europalety - waga 400kg łączenie. Transport w obie strony.
D. Transport eksponatów na targi MIMS AUTOMECHANIKA MOSKWA 08.2018 z odprawa celną, załadunkiem i rozładunkiem 1 europaleta - waga 200kg. Transport w obie strony.
Cel zamówienia
Udział w imprezach targowych jako wystawca:
AUTOMECHANIKA FRANKFURT 09.2018
MIMS AUTOMECHANIKA MOSKWA 08.2018
Przedmiot zamówienia
A. Wykonanie zabudowy targowej na AUTOMECHANIKA FRANKFURT 09.2018. Zabudowa 40 m2 stoiska.
B. Wykonanie zabudowy targowej na MIMS AUTOMECHANIKA MOSKWA 08.2018. Zabudowa 15,75 m2 stoiska.
C. Transport eksponatów na targi AUTOMECHANIKA FRANKFURT 09.2018 z załadunkiem i rozładunkiem 2 europalety - waga 400kg łączenie. Transport w obie strony.
D. Transport eksponatów na targi MIMS AUTOMECHANIKA MOSKWA 08.2018 z odprawa celną, załadunkiem i rozładunkiem 1 europaleta - waga 200kg. Transport w obie strony.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2:
Projekt musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą. Proszę o przesłanie 2 koncepcji zabudowy (dla każdych targów z osobna)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie na etapie realizacji zamówienia.
Wykonanie zabudowy uwzględnia:
- projekt zabudowy stoiska,
- realizacja zabudowy stoiska zgodnie z harmonogramem prac montażowych / demontażowych ustalonych przez organizatora targów.
Wymagania do zabudowy: (szczegółowy opis w załączniku nr 2 - specyfikacja zabudowy)
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 15-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
A. osobiście w siedzibie firmy: Mościska, ul. Chabrowa 36, 05-080 Izabelin
B. pocztą na adres siedziby firmy: Mościska, ul. Chabrowa 36, 05-080 Izabelin
C. pocztą elektroniczną na adres mailowy: renata.gutowska@tom-par.com.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2018 r. (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
renata.gutowska@tom-par.com.pl
Termin składania:2018-06-15
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Mościska
Harmonogram realizacji zamówienia
18.06.2018-30.09.2018
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wraz z ofertą następujących dokumentów:
Oświadczenia złożone na formularzu ofertowym.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca przedstawi referencje lub protokoły odbioru po minimum 3 szt. z każdego rynku (Rosja, Niemcy) potwierdzające fakt wykonania przez Wykonawcę zabudowy targowej na przedmiotowych rynkach.
Potencjał techniczny
Wykonawca przedstawi referencje lub protokoły odbioru po minimum 3 szt. z każdego rynku (Rosja, Niemcy) potwierdzające fakt wykonania przez Wykonawcę zabudowy targowej na przedmiotowych rynkach.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wraz z ofertą następujących dokumentów:
Oświadczenia złożone na formularzu ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca przedstawi referencje lub protokoły odbioru po minimum 3 szt. z każdego rynku (Rosja, Niemcy) potwierdzające fakt wykonania przez Wykonawcę zabudowy targowej na przedmiotowych rynkach.
Dodatkowe warunki
Projekt zabudowy musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą. Proszę o przesłanie 2 koncepcji zabudowy (dla każdych targów z osobna)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie na etapie realizacji zamówienia.
Wykonanie zabudowy uwzględnia:
- projekt zabudowy stoiska,
- realizacja zabudowy stoiska zgodnie z harmonogramem prac montażowych / demontażowych ustalonych przez organizatora targów
Wymagania do zabudowy: (szczegółowy opis w załączniku nr 2 - specyfikacja zabudowy)
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy oraz inne okoliczności, których nie byliśmy w stanie przewidzieć w momencie sporządzania zapytania ofertowego. Zmianie może ulec nieznacznie waga transportu eksponatów.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Referencje/protokoły odbioru
Projekty proponowanej zabudowy targowej
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
A. Cena netto - waga 80% = 80 pkt
B. Warunki płatności - waga 20% = 20 pkt
Maksymalnie 100 pkt. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
A. Cena - waga 80% (maksymalnie 80 punktów)
Cenę netto za wykonanie zamówienia należy podać w EURO z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, koszty ponoszone przez ewentualnych podwykonawców i partnerów.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
Cn
C = ------------------------- x 80 pkt.
Co
gdzie:
C- cena netto/ wykonania oferty;
Cn- najniższa cena ofertowa netto spośród badanych ofert
Co- cena netto badanej oferty.
Kryterium cena zostanie wyliczone osobno dla pozycji A+C i B+D.
B. Warunki płatności - waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
a) Faktury z terminem płatności do 13 dni - 0 punktów
b) Faktury z terminem płatności 14 - 29 dni - 10 punktów
c) Faktury z terminem płatności 30- i więcej - 20 punktów
Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej
OK = C + WP
gdzie:
OK (ocena końcowa) - suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach
C - Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium "cena"
WP - Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium warunki płatności
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach uzyskała największą liczbę punktów.
Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym lub nie przystąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do jej podpisania, Zamawiający odrzuci tę ofertę i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z ToM-PaR Jerzy Rutkowski. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między ToM-PaR Jerzy Rutkowski lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ToM-PaR Jerzy Rutkowski lub osobami wykonującymi w imieniu ToM-PaR Jerzy Rutkowski czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TOM-PAR JERZY RUTKOWSKI
Adres
Chabrowa 36/n/d
05-080 Mościska
mazowieckie , warszawski zachodni
Numer telefonu
227522594
Fax
227522597
NIP
5270011743
Tytuł projektu
Wzrost eksportu firmy ToM-PaR poprzez realizację programu Go to Brand
Numer projektu
POIR.03.03.03-14-0012/17-00
Załączniki

zal. 1 formularz ofertowy
załącznik 2 specyfikacja zabudowy targowej
zapytanie ofertowe 1/06/2018
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Renata Gutowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
661 800 500
Kod CPV:79956000-0
Numer dokumentu:1117322, 1/06/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: