Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16610336 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zadaszenia galerii komunikacyjnej do lokali mieszkalnych
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
Adres: ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grodziski
Państwo: Polska
Telefon / fax:0 22 755 52 31 Fax: 0 22 755 68 12
E-mail:
Opis:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadaszenia galerii komunikacyjnej do lokali mieszkalnych umiejscowionej na II piętrze budynku mieszkalnego (zamieszkałego) przy ul. Traugutta 22 w Grodzisku Mazowieckim.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 10.01.2019 r

Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie Zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl
Termin składania:2019-01-10
Wymagania:Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80%
Termin wykonania dokumentacji (T) - 20% /ilość dni na wykonanie zamówienia/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P - liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb - termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

Do oferty należy dołączyć:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
Wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i 1A - kosztorysy ofertowe
Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS
Źródło: Internet i własne