Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18618388 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zasilania parku handlowo-usługowego
Organizator:Enea Operator Sp. z o.o w Bydgoszczy
Adres: Kąpielowa 6, 85-513 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 52 313 18 37, Fax 52 586 12 95
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia Wykonanie zasilania parku handlowo-usługowego na dz. nr: 581/25 i 581/46 przy ul. Jeziorańskiej w miejscowości Osielsko
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć Wykonawca, który pobierze od Zamawiającego Warunki Zamówienia, które Zamawiający udostępnia w siedzibie zamawiającego oraz za pomocą serwisu WWW.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2020-01-22 09:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy Enea Operator Sp. z o.o.
Ulica Kąpielowa 6
Kod 85-513
Miasto Bydgoszcz
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2020-01-22 12:00 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy Enea Operator Sp. z o.o. Ulica Kąpielowa 6 Kod pocztowy 85-513 Miasto Bydgoszcz
Termin składania:2020-01-22
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia zostaje określony na: 100 dni od daty podpisania umowy przy czym za dzień wykonania prac przyjmuje się dzień dokonania odbioru przez Zamawiającego
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania Zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć Wykonawca, który na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu został zakwalifikowany do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych prowadzonego przez ENEA Operator Sp. z o.o. (p. 4 Warunków Zamówienia)
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z WZ
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100%
Termin związania ofertą 60 dni
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy Enea Operator Sp. z o.o.
Ulica Kąpielowa 6
Kod 85-513
Miasto Bydgoszcz
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Tomasz Kozieł
Nazwa firmy Koordynator ds. Rozwoju
Ulica Kąpielowa 6
Kod 85-513
Miasto Bydgoszcz
Telefon 52 313 18 37
Fax 52 586 12 95
E-mail tomasz.koziel@operator.enea.pl
Kod CPV:45231400-9
Numer dokumentu:RPUZ/B/1238/2019/OD/RD-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: