Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie zasilania zimnej wody
Organizator:Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Adres: ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 12 614 20 00
Opis:Zakres usługi
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, a odstępstwa powinny być akceptowane przez projektanta
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty
Instalacje należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych
Ciśnienie prób szczelności wynosi 10 bar (próba wodna)
Po wykonaniu prób szczelności należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu
wykonać badanie jakości wody potwierdzone certyfikatem
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych zachować przepisy BHP
utylizacja odpadów
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 Kraków w budynku A V, na Dziennik Podawczy do dnia 15.03.2018r.. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
Termin składania:2018-03-15
Wymagania:Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
6)Warunki zgłaszania ofert:
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,
Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną pieczęcią/podpisem w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w zaproszeniu do składania ofert:
,,Ogłoszenie nr TTG/21/02/18 na wykonanie zasilania zimnej wody (MPWiK) dla potrzeb stacji DEMI w Centralnej Sterylizatorni.

7) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji.
8)Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania.
9) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Zamawiający, dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że zawierają rażąco niską cenę. W przypadku, gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie zaproponowanej ceny.
2) Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający nie dokonuje wyboru oferty, jeżeli
a) oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
3) Informację o wybranej ofercie Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (w odpowiedniej zakładce) .
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Numer dokumentu:TTG/21/02/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: