Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie,,Fundamentu pod piec i otwór montażowy"
Organizator:MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej
Adres: ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. skarżyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./fax: 41/253-68-83
E-mail:
Opis:wykonanie:
,,Fundamentu pod piec i otwór montażowy" na działce nr 162/74 w MESKO S.A. Oddział Kraśnik-Bolechowo w Kraśniku ul. Fabryczna 6.
7. Zakres zadania obejmuje:
a) budowę fundamentu konstrukcji żelbetowej pod piec próżniowy w hali 202,
b) wykonanie otworu montażowego w ścianie zewnętrznej hali,
c) zakup i montaż bramy segmentowej podnoszonej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Zał. Nr 6 Opis przedmiotu zamówienia, Zał. Nr 7 Projekt wykonawczy, Zał. Nr 8 Przedmiar robót.
Miejsce i termin składania ofert: 11. Oferty pisemne należy składać w MESKO S.A., ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna Biuro Główne pok. 127 do dnia 5.09.2019r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem ,,Oferta na wykonanie fundamentu pod piec i otwór montażowy".
Otwarcie ofert:12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5.09.2019r. o godz. 12:00.
Termin składania:2019-09-05
Miejsce i termin realizacji:8. Termin wykonania zamówienia (pożądany): 30.10.2019r.
Wymagania:3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie wg procedury wewnętrznej Zamawiającego.
4. Ogłoszenie o przetargu wraz z SIWZ opublikowane zostało na stronie internetowej: www.mesko.com.pl
5. Oferent jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o pobraniu Ogłoszenia ze strony internetowej www.mesko.com.pl na adres e-mail: inwestycje@mesko.com.pl w treści, którego należy podać dane firmy, osobę do kontaktu.
10. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w pkt. 2 i złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. 12 Warunków przetargowych.
13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
14. Zamawiający zobowiązany jest do śledzenia pobranego ze strony internetowej www.mesko.com.pl ,,Ogłoszenia", pod którym mogą pojawić się umieszczone przez Zamawiającego istotne dokumenty mające wpływ na przebieg przetargu, informacje o jego wynikach lub o unieważnieniu przetargu.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienia wymogów formalnych oferty lub wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty
b) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów,
c) prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami,
d) swobodnego wyboru oferty,
e) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Kontakt:9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
w sprawach projektu:
a) Jolanta Szymańska, tel. 41/253-67-47, e-mail: j.szymanska@mesko.com.pl,
b) Janusz Dziadura, tel. 41/253-67-47, e-mail: j.dziadura@mesko.com.pl
w sprawie wizji lokalnej:
c) Leszek Bańka, tel. 81/825 71 76 lub 601 500 606, e-mail: l.banka@mesko.com.pl
Numer dokumentu:ZS/022/ 516 /2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: