Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24535845 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonawstwo prac geodezyjnych
Organizator:Urząd Miejski w Nowogardzie
Adres: Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. +48 91 39 26 200, Fax +48 91 39 26 206
Opis:wykonawstwo prac geodezyjnych na zlecenie gminy Nowogard w roku 2023
1. Zamówienie obejmuje wykonawstwo prac geodezyjnych na rzecz gminy Nowogard w roku 2023 w podziale na rodzaje wycen wyszczególnione w Formularzu cenowym oraz w terminach w nim wskazanych.
Miejsce i termin składania ofert: 2. TERMIN SKŁADANIA ofert: Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, Plac Wolności 1, pokój nr 5
w terminie do dnia: 30.01.2023 r. do godz. 11.00
Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 należy składać w BOI pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w sposób jawny, dnia 30.01.2023 r. o godz. 11.10 w sali
Termin składania:2023-01-30
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
Wymagania:trybie bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022 r. póz. 1710) zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
4. Kryteria oceny ofert: Zleceniodawca dokona wyboru oferty kierując się kryterium cenowym, przy czym dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawstwo każdego z rodzajów wyceny wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia zostanie powierzone oferentowi, który zaoferował najniższą cenę jego wykonania.
5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie wraz z podatkiem VAT (wg. stawki obowiązującej w okresie realizacji zamówienia).
6. W ofercie należy podać cenę brutto wykonania poszczególnych usług zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 5 lub stronie internetowej Urzędu www.bip.nowogard.pl - "zamówienia publiczne spoza ustawy"
7. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne pozwalające na wykonywanie przedmiotu zamówienia.
8. Oferty należy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: "Oferta na
wykonawstwo prac geodezyjnych nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w roku 2023 Nie otwierać kopert do dnia: 30.01.2023 r. do godz. 11.00."
Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Na kompletną ofertę składają się: wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania prac geodezyjnych.
9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawcy z którym Zleceniodawca rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz jeżeli dowie się z innych źródeł, że Wykonawca jest nierzetelny lub nie wykonał należycie umowy na rzecz podmiotów publicznych.
10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru oferty, bez podawania uzasadnienia.
Numer dokumentu:GNGR.6830.1.2023.KK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: