Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20073690 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywania usług transportowych
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku
Adres: ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko
Województwo / powiat: łódzkie, pow. radomszczański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (44) 683 15 51 wew. 25
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest przyjęcie do realizacji przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, wykonywania usług transportowych, w którego zakres wchodzą następujące prace:
a. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych na rzecz Zamawiającego polegających na transporcie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku w celu odbycia wizyt domowych i patronażowych u pacjentów, zabiegów w domu chorego, bez transportu chorych.
b. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług przewozowych we wszystkie dni tygodnia (od pon. do pt.) w godz.ch pracy Przychodni.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin składania ofert.
1) Oferty należy składać do dnia 30.10.2020 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku Ul. Armii Krajowej 34), w sekretariacie (pokój nr 16).
2) Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz podane do wiadomości wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu, nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Termin składania:2020-10-30
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. włącznie.
Wymagania:4. Termin płatności: Rozliczenia finansowe między stronami będą prowadzone na podstawie rachunków/faktur VAT wystawianych co 14 dni i dostarczanych Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wykonania ostatniej usługi w okresie rozliczeniowym. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą potwierdzone dokumenty przewozowe.
4
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU
2
Należność za wykonane usługi przewozowe Zamawiający będzie regulował przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
5. Kryteria wyboru ofert:
1) cena udzielanych świadczeń,
2) doświadczenie w zakresie wykonywania ww. usług transportowych.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i wybierze najkorzystniejszą ofertę.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie dokumentów i oświadczeń:
Wykonawca musi posiadać i przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferenta warunków do zawodowej działalności gospodarczej w zakresie zleconym zamówieniem.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę.
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert odpowiadających warunkom formalnym i merytorycznym, ważnych i odpowiednich.
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a. zaakceptuje warunki umowy,
b. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Przy odpowiedzi na zaproszenie należy złożyć:
1) podpisany formularz ofertowy/odpowiedź na zaproszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 EURO netto,
2) podpisany wzór umowy - załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (do pobrania ze strony internetowej www.spzoz-radomsko.pl),
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego (do pobrania ze strony internetowej www.spzoz-radomsko.pl),
4) podpisane oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego lub ZUS/KRUS - załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego (do pobrania ze strony internetowej www.spzoz-radomsko.pl),
3
5) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
6) inne wymagane niniejszym Zaproszeniem dokumenty.
Warunkiem ważności oferty jest dołączenie do oferty wszystkich wskazanych dokumentów.
Dokumenty muszą być dołączone w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę.
Oferta, oświadczenia, wzór umowy i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
7. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem:
OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
,,ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ SP ZOZ PRO FAMILIA W RADOMSKU"
SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku
ul. Armii Krajowej 34
97-500 Radomsko
Nazwa i adres Wykonawcy
4
9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3) Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
10. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z Oferentami, o których miejscu i czasie zawiadomi Oferentów.
11. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
Kontakt:3) Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Zastępca Dyrektora SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku - Justyna Stawczyk, tel. (44) 683 15 51, wew. 25.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: