Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24696733 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonywanie kompleksowych usług serwisowych urządzeń biurowych
Organizator:Krajowy Zasób Nieruchomości
Adres: ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Numer telefonu: 22 511 53 50
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
wykonywanie przez okres 6 miesięcy kompleksowych usług serwisowych urządzeń biurowych znajdujących się w biurze Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz odbiorem zużytych materiałów
realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia 31 grudnia 2021 roku wprowadzonego
Zarządzeniem Prezesa KZN nr 50/2021 przez Krajowy Zasób Nieruchomości
o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 130 000 zł
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług serwisowych urządzeń biurowych określonych w Załączniku nr 2 wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz odbiorem materiałów zużytych.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu serwisu (napraw) niszczarek, drukarek, plotera oraz urządzeń wielofunkcyjnych, znajdujących się w siedzibie Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 19. W ramach pakietu serwisowego Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich awarii w ramach gwarancji i poza nią przez cały okres umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
-wykonywanie okresowych przeglądów, -zdalne monitorowanie stanu urządzeń drukujących, -wykrywanie i usuwanie usterek (awarii) sprzętowych, -zaopatrywanie i wymianę zużytych części i podzespołów,
-przeglądy sprzętu obejmujące sprawdzanie oraz konieczne czyszczenie urządzeń i dostępnych modułów, -odbiór materiałów zużytych oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający oczekuje zdiagnozowania usterki i realizacji zlecenia w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
4. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godz., Wykonawca, na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do dostarczenia sprawnego technicznie urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż znajdujący się w naprawie. Urządzenie należy dostarczyć i zainstalować najpóźniej w ostatnim dniu roboczym w którym upływa wskazany w zdaniu pierwszym termin wykonania naprawy.
5. Urządzenia do naprawy Wykonawca będzie odbierał własnym transportem z siedziby Zamawiającego w godz.ch 8.00-16.00
6. Dopuszcza się możliwość naprawy urządzeń w siedzibie Zamawiającego w godz.ch 8.00 - 16.00. Praca w innych godz.ch wymaga zgody Zamawiającego.
7. W przypadku gdy wykonanie naprawy będzie niemożliwe lub będzie nieuzasadnione ekonomicznie (koszt zbyt wysoki w stosunku do aktualnej wartości urządzenia), Wykonawca oprócz wpisu do Portalu sporządzi pisemną opinię wskazując w niej stan techniczny urządzenia oraz przyczyny niemożności wykonania naprawy i przekaże go Zamawiającemu.
8. Zakres napraw serwisowanego sprzętu Zamawiający wskazał w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zlecenie usługi (wymiana części) niewskazanej w formularzu ofertowym wymaga przed realizacją jej wyceny i akceptacji przez Zamawiającego. Wartość usługi (albo wymiany części) niewskazanej w formularzu ofertowym wlicza się do łącznej wartości umowy.
9. Wykonawca będzie wykonywał naprawy w sposób fachowy z zachowaniem wysokiej jakości usług wykorzystując swój sprzęt i narzędzia. Przy naprawach należy stosować części zamienne podzespoły fabrycznie nowe, mające co
najmniej sześciomiesięczną gwarancję, dopuszczone przez producenta urządzeń do stosowania w serwisie drukarek, niszczarek, plotera lub urządzeń wielofunkcyjnych.
10. W przypadku braku na rynku nowych części z powodu np. przestarzałego typu drukarki, dopuszcza się części ,,sprawne" po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, przy czym okres gwarancji musi być zabezpieczony jak dla części nowych. Wymienione części stają się własnością Zamawiającego.
11. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca określa koszty (Formularz Ofertowy) okresowych przeglądów jednego urządzenia z uwzględnieniem modelu i formatu druku oraz koszty usuwania awarii i usterek z uwzględnieniem określonych części (bez limitu naprawczych wizyt serwisowych).
12. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu co najmniej sześciomiesięcznej gwarancji jakości na każdą wykonaną naprawę, a na dostarczone części (podzespoły) sześciomiesięcznej gwarancji lub gwarancji producenta, jeżeli okres ten jest dłuższy.
13. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wykonania usługi,
14. Po przeprowadzeniu usługi serwisowej Wykonawca sporządzi protokół realizacji usługi, w którym zawarte będą takie informację jak: numer seryjny sprzętu, data i godz. wykonania usługi, opis stanu technicznego sprzętu ze wskazaniem wymienionych części, albo dokonanego przeglądu serwisowego.
15. W przypadku przetransportowania drukarki poza siedzibę Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest pokwitować odbiór sprzętu, za który przejmuje odpowiedzialność materialną do wysokości jego rynkowej wartości.
16. Wszelkie koszty związane z naprawami (robocizna, dojazd, transport) wliczone są w wartość usługi.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zwiększenia w przypadku zakupu nowych lub zmniejszenia w przypadku, gdy będą podlegały likwidacji) ilości urządzeń podlegających usłudze. W przypadku zwiększenia liczby urządzeń objęcie umową serwisową nowego urządzenia nastąpi pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę wymaganych certyfikatów a także wyrażenia zgody przez Wykonawcę.
18. Naprawy wszystkich urządzeń, należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp., p.poż., ochrony środowiska. Utylizacja wymontowanych zużytych części (podzespołów) należy do obowiązków Wykonawcy.
19. W celu potwierdzenia jakości dostarczanych usług, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny na obecny rok certyfikat Autoryzacji KONICA MINOLTA w zakresie serwisowania u rząd zeń.-Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta urządzeń bezpośrednio na Wykonawcę. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji u wystawcy certyfikatu.
20. Specjalnie premiowana będzie usługa dostępu do zleceń poprzez portal dostępny, w którym Zamawiający będzie rejestrował zgłoszenia.
21. Portal powinien posiadać funkcjonalność:
- wgląd do historii zlecenia (zgłoszenie awarii, rozpoczęcia i zakończenie naprawy) w odniesieniu do każdego urządzenia z uwzględnieniem daty i godz.;
- obsługa pełnego procesu obsługi zgłoszeń serwisowych w tym wyceny oraz akceptacji kosztorysu;
- powiadomienia e-mail o zmianach statusu poszczególnych zgłoszeń.
22. Zamawiający informuje, że wszystkie urządzenia wielofunkcyjne Konica Minolta są elementem w rozwiązaniu aplikacyjnym systemów ,,wydruków podążających" dlatego konserwacja i naprawa sprzętu powinny być realizowane w ten sposób aby nie stanowić zagrożenia do działania tego rozwiązania aplikacyjnego.
23. Zamawiający stawia następujące wymogi w zakresie wydajności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych:
Urządzenie Wydajność wydruku przy 5% pokryciu formatu A4- ilość kopii
1 Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C458 - druk czarny min. 28 000
2 Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C458 - druk kolorowy min. 26 000
3 Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C250i- druk czarny min. 28 000
4 Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C250i- druk kolorowy min. 26 000
5 Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C550i- druk czarny min. 28 000
6 Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C550i- druk kolorowy min. 26 000
7 Drukarka Laserowa HP Color LaserJet M254dw min. 1300
8 Drukarka HP OfficeJet6950 min. 800
24. Zamawiający wymaga, dla urządzeń objętych umowami gwarancyjnymi oraz Plotera HP DesignJet 7520 36in, zaoferowania przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, produkowanych przez producenta danego urządzenia. Dla pozostałych urządzeń Zamawiający dopuszcza wycenę materiałów równoważnych ze wskazaniem producenta.
25. Zamawiający nie dopuszcza produktów regenerowanych.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na adres e-mail: przetargi@kzn.gov.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 17.02.2023 do godz.: 16:00, oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2023-02-17
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie realizowane jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł obowiązujący w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia jakości dostarczanych usług, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny na obecny rok certyfikat Autoryzacji KONICA MINOLTA w zakresie serwisowania urządzeń. Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta urządzeń bezpośrednio na Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających ich spełnianie a jeśli Wykonawca ich nie złoży, Zamawiający może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych uprawnień / zdolności i odrzucić jego ofertę.
3. W przypadku pojawienia się konieczności zmiany terminu określonego w ust. 2 lub treści Zapytania, Zamawiający poinformuje o jego przesunięciu, w taki sam sposób w jaki zostało przekazane niniejsze Zapytanie.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
2
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie @
1. Cena (wartość brutto) 60%
2. Czas reakcji (czas przyjazdu serwisu) 20%
3. Zaoferowanie dostępnego przez internet portalu do obsługi procesu świadczenia usług serwisowych 20%
Razem 100%
Usługa zostanie powierzona temu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę i spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu.
Łączna liczba punktów dla każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona według poniższego wzoru: Su pkt = KI + K2 gdzie:
KI - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Wartość brutto"
K2 - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,czas reakcji (czas przyjazdu serwisu)"
K3 - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Zaoferowanie dostępnego przez internet portalu do
obsługi procesu świadczenia usług serwisowych"
Su pkt-łączna suma (liczba) uzyskanych punktów w obu kryteriach.
1. Sposób oceny ofert:
1) w kryterium ,,Wartość brutto" (KI) - waga 60%:
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
Kl= ------------ x60
Cbad.
gdzie:
KI - liczba punktów oferty badanej w tym kryterium
Cmin.-wartość minimalna (brutto) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu Cbad. - wartość oferty badanej (brutto) 60 -waga kryterium
Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający przyjmie wartości podane w Formularzu oferty (i Formularzu cenowym).
2) w kryterium ,,Czas reakcji-czas przyjazdu serwisu" (K2) - waga 20%:
Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Punktowany Będzie czas reakcji (czas przyjazdu serwisu).
Czas reakcji punktacja
dłużej niż 8 godzin 0 punktów
8 godzin 5 punktów
6 godzin 10 punktów
5 godzin 15 punktów
4 godzin 20 punktów
Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający przyjmie informacje i wartości podane w Formularzu oferty.
3) w kryterium ,,Zaoferowanie dostępnego przez internet portalu do obsługi procesu świadczenia usług serwisowych" (K3) - waga 20%:
Zaoferowanie dostępnego przez internet portalu do obsługi procesu świadczenia usług serwisowych punktacja
Brak portalu 0 punktów
dostępny portal do obsługi procesu świadczenia usług serwisowych 20 punktów
Do oceny niniejszego Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający przyjmie informacje i wartości podane w Formularzu oferty.
VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Kontakt:INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
Jako preferowany sposób przekazywania sobie przez strony informacji jest kontakt:
a) elektronicznie na adres e-mail: przetargi@kzn.gov.pl lub
b) telefonicznie pod numer: p. Agnieszka Kerner tel. 533 367 534.
Kod CPV:50310000-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: